Thursday, July 23, 2009

အေမး၊ အေျဖ၊၊ ၊၊လူ၀င္စားတယ္ဆိုတာ အမွန္ တကယ္ရွိပါသလား?


အေမး၊ အေျဖ၊၊ ၊၊

ေမး။ လူ၀င္စားတယ္ဆိုတာ အမွန္ တကယ္ရွိပါသလား? အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘယ္သူေျပာ ျပလိ႕ုသိေနရတာလဲ? ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျဖၾကားေပးပါ။

ေျဖ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္အရ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္း စာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အစဥ္အဆက္သင္ၾကားခဲ့တဲ့ တရားႏႈတ္ ကပါတ္ေတာ္မ်ားအထဲမွာ၊ လူ၀င္စားျခင္း အေၾကာင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လံုး၀မေတြ႕ရပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္အရ ဆိုရင္ လူ၀င္စားျခင္းဆိုတာ အမွန္တကယ္ မရွိပါ။ လူသည္ တစ္ခါတည္းေသ၍ ထို႕ ေနာက္စစ္ ေၾကာစီရင္ျခင္းခံရမည္ (ေဟၿဗဲ ၾသ၀ါဒစာ၉း၂၇)။ လူသားသည္ မိမိဘုန္း အာႏုေဘာ္ေတာ္ကိုေဆာင္လ်က္ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ား အၿခံ အရံတို႕ႏွင့္ တကြ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ ဘုန္းရွိေသာ ပလ’င္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္၍ ေရွ႕ေတာ္၌ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႕ကို စုေ၀းေစသျဖင့္ သိုးထိန္းသည္ သိုးႏွင့္ ဆိတ္တို႕ကို တစ္ျခားစီ ခြဲထားသကဲ့သို႕ လူအေပါင္းတို႕ကို အသီးအျခားခြဲ၍ သိုးတို႕ကို လက္ယာေတာ္ဘက္၊ ဆိတ္တို႕ကို လက္၀ဲေတာ္ဘက္ ၌ ထားေတာ္မူလတၱံ (ရွင္မသဲ ၂၅း ၃၁-၃၃)။
ဒါေၾကာင့္ လူဟာေသခ်ိန္၌၄င္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕မွာ၄င္း စီရင္စစ္ေၾကာျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခံရလိမ့္မည္။ လူဟာ အသက္ ထြက္ထြက္ခ်င္္း ပထမဦးဆံုး စီရင္ျခင္းခံရပါတယ္။ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ ဟာပုပ္သိုး၊ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးျခင္း၌ ကမၻာကုန္သည့္ေန႕ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္က ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကြလာေတာ္မူၿပီး တရားစီရင္ျခင္းအမႈျပဳ သည့္ေန႕ရက္တိုင္ေအာင္ တည္ရွိေနၿပီး ကြယ္လြန္သူရဲ႕ နာမ္၀ိညာဥ္ကေတာ့ အျပစ္ႀကီးနဲ႕ ေသသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေသျပစ္ သင့္ၿပီးေတာ့ ပိုးမေသမီးမၿငိမ္းတဲ့ ထာ၀ရ မီးအိုင္ထဲမွာ ထာ၀ရ ငရဲဒဏ္ခံရပါတယ္။ လြတ္လမ္းမရွိပါ။ အျခားဘ၀ကိုလည္း ၀င္စားခြင့္မရွိပါ။
အကယ္၍ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ နာမ္ ၀ိညာဥ္ဟာ အျပစ္ကေလး၌ ေသသြားခဲ့ တယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ခါ ေသျပစ္၊ အျပစ္ႀကီး ျပဳခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ေနာင္တသံေ၀ဂနဲ႕ မိမိျပဳခဲ့မိတဲ့ အျပစ္မ်ားကို ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးထံ အာပါတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္တူး မဂၤလာခံယူၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံယူၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါလွ်င္ ငရဲငယ္၌ ကိုယ္တိုင္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖၿပီးမွသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္ေတာ္ ထာ၀ရသုုခခ်မ္းသာကို ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူသားကိုႏႈတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားေသာ သူ၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ႏုိင္၏။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားမိေသာသူ၏ အျပစ္ကို ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀၌ မလြတ္ႏိုင္ (ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၁၂ း ၃၂)။
ေလ်ာ္ျပစ္ေငြရွိသမွ်ကို မေလ်ာ္မွီ တိုင္ေအာင္ေထာင္ထဲမွ မထြက္ရဟု ငါအမွန္ဆုိ၏ (ရွင္လူကားခရစ္၀င္ ၁၂ း ၅၉)။
ဒါေၾကာင့္ ငရဲငယ္လို႕ေခၚတဲ့ အဆံုးရွိတဲ့ဒဏ္မွာ ဆပ္ေျဖေနၾကတဲ့ ကြယ္လြန္သူ မိဘေဆြမ်ိဳး၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ မိတ္ေဆြသားခ်င္းေတြရ႕ဲ ၀ိညာဥ္ေတြအတြက္ မစၦားပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ ေမတၱာပို႕ဆုေတာင္းေပးျခင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ဂ႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ဖို႕ ကူညီဖို႔ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီးက အစဥ္မပ်က္ သြန္သင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ တပည္႕ႀကီးသံဃာေတာ္တို႕ စီရင္ေရးထားၾကေသာ ယံုၾကည္ျခင္း အခ်ဳပ္ထဲမွာ "သူေတာ္သူျမတ္အေပါင္း တို႕သည္ တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္းအက်ိဳးကုသိုလ္တို႕ကို ခံစားရေၾကာင္း"လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေလာကမွာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားက ကြယ္လြန္ၿပီး ငရဲငယ္မွာ ဒဏ္ဆပ္ေျဖေနရတဲ့ ၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳေပးျခင္း၊ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျပဳေပးျခင္း အက်ိဳးကုသုိလ္တို႕ေၾကာင့္ အဲဒီ၀ိညာဥ္ေတြဟာ ငရဲငယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကၿပီး ဘုရားရွင္စံေပ်ာ္ရာ ထာ၀ရ သုခခ်မ္းသာ ေရႊျပည္ေတာ္၌ ဘုရားရွင္ႏွင့္ အတူ စံစားခြင့္ရရွိၾကပါတယ္။ ဒီလို ထာ၀ရသုခခ်မ္း သာကို စံစားေနရစဥ္ ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္ေတာ္ကေန တစ္ဖန္ မိမိတို႕အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သူမ်ားအဖို႕ ဘုရားရွင္ထံ ျပန္လည္ၿပီး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သမႈေၾကာင့္ ေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့ က်န္ရစ္သူမ်ားဟာ အက်ိဳးကုသိုလ္မ်ားကို တန္ျပန္ ခံစားၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျမတ္ကို ေလာကဘ၀မွာ ဆက္ကပ္ ေဆာက္တည္ခဲ့ၾကလို႕ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ ထာ၀ရ သုခခ်မ္းသာကို ခ်က္ျခင္း စံစားေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ကို ရရွိၾကပါတယ္။
ေယဇူးကလည္း ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါကို ယံုၾကည္၍ အသက္ရွင္ေသာ သူဟူသမွ်တို႕ သည္လည္း ေသျခင္း အစဥ္မပ်က္ကင္း လြတ္ၾကလိမ့္မည္ (ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ ၁၁ း ၂၅-၂၆) ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္မ်ား တရားေတာ္မ်ားအရ လူ၀င္စားျခင္းဆိုတာ အမွန္တကယ္မ ရွိပါလို႕ေျဖၾကားလိုပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ အရင္ဘ၀က ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဒီလူ၀င္စားတဲ့ သူက ဘာေၾကာင့္ေျပာျပႏိုင္ပါသလဲ။
စာရႈသူအေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား ေလာက မွာလူေတြဟာအၾကား၊အျမင္၊ အထိအေတြ႕၊ အနံ၊ အရသာလို႕ ေခၚတဲ့ အာ႐ုံငါးပါးအားျဖင့္ သိၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းလို႕ စကၡဳအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းလို႕ အာ႐ုံ(၄)ပါးေလာက္နဲ႕သာ သိၾကရပါတယ္။ လူဟာ အာ႐ုံ(၅)ပါးအားျဖင့္ အတိတ္က ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ သိသလို ေလာကပစၥဳပန္ ကာလမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကိုလည္း ဒီအာ႐ုံ(၅)ပါး အားျဖင့္ သိေန ရတယ္။ ဒီလို အာ႐ုံ(၅)ပါးအားျဖင့္ သိရေသာ အသိကို ပံုမွန္အသိ၊ သဘာ၀အသိ လို႕ေခၚတယ္။ ေနာက္အသိ ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲတဲ့အသိနဲ႕ နိမ့္က်တဲ့ အသိရယ္လို႕ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိတယ္။ သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲတဲ့အသိနဲ႕ အနိမ့္က်ဆံုး အသိကို နားလည္ဖို႕အတြက္ ၀ိညာဥ္သံုးမ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေလ့လာဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

၀ိညာဥ္သံုးမ်ိဳးအနက္ ပထမ၀ိညာဥ္ကေတာ့ Evil Spirit မိစၦာနတ္ဆိုးရဲ႕ ၀ိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယ၀ိညာဥ္ ကေတာ့ Human Spirit လူ႕ရဲ႕စိတ္ ၀ိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ တတိယ ၀ိညာဥ္ကေတာ့ HolySpirit သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္တယ္။ ဒီ၀ိညာဥ္ သံုးပါးအနက္ လူ႕ရဲ႕စိတ္၀ိညာဥ္မွာ ရွိတဲ့အသိ အားလံုးဟာ သာမန္ အသိ ပံုမွန္အသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို သဘာ၀အသိရွိေနတဲ့ လူ႕ရဲ႕စိတ္၀ိညာဥ္ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း ခံရၿပီဆိုလွ်င္ အဲဒီလူမွာ ရွိၿပီးသား သာမန္ပံုမွန္အသိႏွင့္ တကြ သဘာ၀ထက္လြန္ကဲတဲ့ အသိေတြ ရရွိလာပါတယ္။ ဒါကို အၾကား အျမင္ေပါက္တယ္လို႕ ေခၚၾကတယ္။ ဒီလို ပုဂၢဳိလ္မ်ိဳးဟာ မိမိကိုယ္ကို အစဥ္နိမ့္ခ်ၿပီး ေမာက္မာမႈမ်ား၊ မာနႀကီးမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီးအသိနဲ႕ သတိထားကာ ေရွာင္ရွားမႈျပဳဘို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ အကယ္၍ မာနေထာင္လႊားခဲ့ေသာ္ ဘုရားရွင္ရဲ႕သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟာ မာန္မာနႀကီးတဲ့ ႏွလံုးသားေတြမွာ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္း မျပဳလိုတာေၾကာင့္ မိမိဘ၀ မွ ထြက္ခြာသြားၿပီဆိုရင္ အၾကားအျမင္ေတြဟာ သဘာ၀ထက္နိမ့္က်တဲ့ အသိေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားပါလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါး အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မသံုးေတာ့ပဲ နတ္ဆိုးဆန္ဆန္ နိမ့္ညံ႕စြာ ပညာျပလာၿပီး သူတစ္ပါး ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တဲ့ သဘာ၀ထက္ နိမ့္ည့ံတဲ့ အာ႐ုံျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။
သာမန္ အသိရွိတဲ့ လူ႕စိတ္၀ိညာဥ္ဟာ နတ္ဆိုးရဲ႕ အုပ္စိုးျခင္းကို ခံရၿပီးဆိုရင္ ဘ၀ထက္ နိမ့္ညံတဲ့ အသိေတြရရွိလာၿပီး အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ အႀကံအစည္ အားလံုးဟာ မၾကား၀ံ့မနာသာ ေအာင္ယုတ္ညံ့ခ်င္ ယုတ္ည႕ံမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အစမွာ ဟုတ္သလိုလိုနဲ႕ အဆံုးမွာ အဖ်ား႐ႈးတတ္တယ္။ နတ္ဆိုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ တြက္ၾကည္႕မယ္ဆိုရင္ ၉၈%ဟာ လူ႕ရဲ႕ မေနာထဲကို၀င္ၿပီး ေဒါသ၊ ေလာဘ၊ ေမာဟ၊ ကိေလသာ၊ တဏွာေတြကိုထည့္ ေပးတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ လူ႕ရဲ႕အသိဟာ သဘာ၀ထက္ ယုတ္ညံ့လာတယ္။ ရန္ျဖစ္တယ္၊ ခိုးတယ္၊ သတ္တယ္၊ ၀ွက္တယ္၊ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားတယ္။ ဒီနည္းကို နတ္ဆိုးက အသံုးတည္႕လြန္းလို႕ ၉၈% သံုးတယ္။ က်န္တဲ့ ၂% ကေတာ့ အသံုးနည္းတယ္။ အဲဒီ ၂% ေႏွာက္ယွက္နည္းကို ေလ့လာလိုက္ရင္ ေလးမ်ိဳး ေလးစားရွိပါတယ္။
ပထမတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Affliction ဒုကၡ ေ၀ဒနာစြဲကပ္မႈျဖစ္တယ္၊ မန္းမႈတ္ထားတဲ့ အရာေတြကို စားမိလို႕၊ ေဆာင္ထားမိလို႕
ဒါမွမဟုတ္ရင္ နတ္ဆိုးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ေနရာေတြကို သြားမိလို႕၊ အင္းခ်ထားျခင္း ခံရလို႕ ဖ်ားနာျခင္း၊ အိပ္မရျခင္း၊ အပင္းထည္႕ခံရလို႕ စားမရျခင္း၊ အဆင္မေျပပဲ ကိုးလို႕ကန္႕လန္႕ျဖစ္ေနျခင္း ဒုကၡ ေ၀ဒနာစြဲကပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
ဒုတိယတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Oppression ဖိႏွိမ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ စိုးမိုးျခင္း ခံေနရျခင္း ကိုေခၚတယ္။ ဒီလို ခံစားေနရျခင္း မွာလည္း ပထမအမ်ိဳးစားလိုပဲ၊ နတ္ဆိုး မိစၦာရဲ႕ မန္းမႈတ္ထာေတြ စားမိ၊ သံုးမိ၊ ေဆာင္ထားမိ အင္းခ်ထားျခင္းခံရလို႕ နတ္ဆိုးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးျခင္း ခံရၿပီး ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းကာ ဘုရားတရာႏွင့္ ပတ္သက္လာရင္ ေၾကာက္ရြ႕ံေနျခင္း၊ စိတ္ပုတီး မစိတ္ခ်င၊္ ဘုရားရွိခိုးလို႕လဲ မရပဲ ေလးလံေနျခင္း ျဖစ္တယ္။
တတိယတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Possession နတ္ဆိုးပူးျခင္း၊ မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴးႏွင့္ နတ္ဆိုးပူးျခင္းခံရၿပီး မိမိ ကိုယ္ကိုလံုး၀မသိပဲ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို နတ္ဆိုးက ေနရာယူ အုပ္စိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း ပဲျဖစ္တယ္။
စတုတၳတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Obsession လူရ႕ဲ စိတ္တစ္ စိပ္တစ္ေဒသကို အုပ္စိုးထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလို အုပ္စိုးျခင္း ခံရတဲ့ လူရဲ႕မေနာစိတ္ထဲမွာ အေရးမႀကီးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားကိုု ျဖစ္ေစ နတ္ဆိုးသိထားတဲ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္၊ ဘ၀ေဟာင္းက ျဖစ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေစထည့္ေပးလိုက္ျခင္း ပဲျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးအရြယ္မွာ ထည္႕ေပးမႈေၾကာင့္ လူ၀င္စားအသြင္မ်ိဳး ေျပာေလ့ ေျပာထရွိၾကတယ္။ မိမိစိတ္ထဲမွာ နတ္ဆိုး ထည့္ေပးသေလာက္ပဲ မိမိ၀င္စားတဲ့လူကို သိသလို၊ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။ အသက္ႀကီးမွ ဒီလို နတ္ဆိုးရဲ႕ထည့္ ေပးမႈကိုခံရၿပီ ဆိုရင္ အဲဒီလူဟာ မိမိဟာျဖင့္ ဘယ္သူလိုလို၊ ဘယ္၀ါလိုလို ေျပာတတ္သလ၊ို အခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ အၾကားအျမင္ေပါက္ သလိုလို လုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ႕ ေပါင္းစပ္ျခင္းလား၊ နတ္ဆိုးရဲ႕ လွည္းျဖားျခင္းလား ဆိုတာ ခ်က္ျခင္း လက္ငင္းခြဲမရပါ အခ်ိန္ယူရေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ တရားေတာ္အရ အေျဖကေတာ့ လူ၀င္စားျခင္းဟာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ အရင္ ဘ၀က ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလိုလို၊ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြလိုလို၊ ပံုမွား႐ုိက္ၿပီး လူရဲ႕မေနာစိတ္ တစ္စိပ္တစ္ေဒသထဲမွာ ထည့္ေပးၿပီး လွည့္စားလိုက္တဲ့ မာန္နတ္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကို လွည္စားခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား လိုက္ရပါတယ္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးၿဂိဳလ္တု
(အာဗြီေအ အသံလႊင့္အစီစဥ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္)။