Tuesday, July 21, 2009

ေကာင္းကင္သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ား


ေကာင္းကင္သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ား

ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႕ အစၥလမ္ဘာသာ ေတြမွာ ေကာင္းကင္တမန္ေတြ ရွိတယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာေတာ့ ေယာဘ၀တၴဳ ၁း ဆာလံ ၉၅း သံမာေတဦး ၄း သံလုကား ၁၁း၂၄၊ ၁ေပတ႐ု၅း နဲ႕ဗ်ာဒိတ္ေတြအရ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားခင္ကလူ ကို မဖန္ဆင္းခင္ကတည္းက ေကာင္းကင္တမန္ေတြကို ဖန္ဆင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီးသူတို႕ဟာ ခႏၶာမရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္သက္သက္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႕မွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း ဆိုတာမရွိ ပါဘူး။
ေကာင္းကင္တမန္ေတြကို ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း ထားရျခင္းရဲ႕ ပထမ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ျခင္း ကိုပဲျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုးကိုပဲျဖစ္ေစ အသိေပးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၁၉ မွာ ေဆဒံုနဲ႕ ေဂါေမာရၿမိဳ႕ေတြကို မဖ်က္ဆီး ခင္ေလာကနဲ႕ သူရဲ႕မိသားစုကို ေကာင္းကင္တမန္ေတြက ေဘးကင္းရာကို ေခၚေဆာင္သြားၾကပါတယ္။ အခန္းႀကီး ၂၁မွာ တာ့ စာရာရဲ႕ရန္ေၾကာင့္ အာျဗာဟံဆီထြက္ေျပးလာတဲ့ကြၽန္မ ဟာ ယဂၢဲနဲ႕ သူမရဲ႕သားတို႕ကို ေကာင္းကင္တမန္က ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ စက္သားအျဖစ္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သတင္းစကားကို လူေတြဆီ ၾကားေျပာဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ကိုလာတင္း ဘာသာစကားနဲ႕ Angeli ဂရိဘာသာစကားနဲ႕ Aggeloi လို႕ေခၚၿပီးအဂၤလိပ္ လိုေတာ့ messenger လို႕ေခၚပါတယ္။
ေကာင္းကင္ တမန္ေတြအေနနဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ကို ဘယ္လို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသလဲ၊ လူသားေတြ အတြက္ ဘာေတြ လုပ္ေပးခဲ့ၾကသလဲ လုိ႕ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ သူတို႕ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရား (၅)ရပ္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။
၁။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ ထာ၀ရဘုရားထံပါးမွာ ခစားၾကတဲ့ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ တရား ၄း၁၉၊ ေယာ႐ႈမွတ္စာ ၅း၁၄ တ-ဓမၼ ၂၂း၁၉၊ ဆာလံ ၁၀၃း၂၀၊ ၁၄၈း၂
၂။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႕ရွင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္ ဆာလံ ၂၉း၁၊ ၈၉း၆-၇၊ ေယာဘ၁း၆၊ ၂း၁၊ ၅း၁၊ ၃၈း၇၊ ဒံေယလ ၈း၁၃
၃။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြစာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာေဒသေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆာလံ ၉၁း၁၁၊ ဒံေယလ ၁၀း၁၂၊ တုိးဘိယ ၁၂း၁၅
၄။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပေရာဖက္ေတြၾကားမွာ ဆက္သြယ္ေပး သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ ထြက္ ၃း၂၊ တရားသူႀကီး ၆း၁၄၊ ၁၃း၂၂၊ ဇာခရိ ၁း၇-၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၈း၁၆...၊
၅။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ေတြဟာ ဘုရားရဲ႕အမိန္႕ေတာ္ အတိုင္း ေကာင္းသူကိုကယ္ၿပီး မေကာင္းသူကို ကယ္တင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ကမၻာ ၁၉း၁...၊ ထြက္ ၁၄း၁၉၊ ၂၃း၂၀၊ ၃၃း၂၊ ၁၂း၂၃၊ ေတာ ၂၁း၆-၈၊ ဒု-ဓမၼ ၂၄း၁၆...၊ စဓမၼ ၂၂း၁၉...
ဓမၼသစ္မွာလည္း သူတို႕ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရား (၅)မ်ိဳး ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။
၁။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ မိန္႕မွာတဲ့ သတင္း စကားကို ေျပာၾကားရပါတယ္။ မာေတဦး ၁း၂၀၊ ၂း၁၃၊၁၉ လု ၁း၁၁...၊ ၂၆...၊ ၂း၉...၊ ဂလာတိ ၃း၁၉၊ ေဟ၁း၄၊ ၂း၂
၂။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါတယ္။
မာေတဦး ၄း၁၁၊ ၁၈း၁၀၊ မာကု ၁း၁၃၊ လု ၂၂း၄၃၊ တမန္ ၅း၁၉၊ ၁၂း၇
၃။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ ထာ၀ရဘုရားထံမွာ ခစားၾကရပါတယ္။
မာေတဦး ၂၄း၃၆၊ လု ၁၂း၈၊ ၁၅း၁၀၊ ၁ေကာ ၁၁း၁၀
၄။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတြဟာ တရားမွ်တျခင္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
မာေတဦး ၁၃း၄၁-၄၉၊ ၁၆း၂၇၊ ၂၄း၃၁၊ မာကု ၈း၃၈၊ ၁၃း၂၇၊ လု ၉း၂၆၊ တမန္ ၁၂း၂၃၊ ဒုသက္သာ ၁း၇၊ ပတီေမာ၅း၂၁
၅။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းကို သက္ေသခံၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
မာေတဦး ၂၈း၂၊ လု ၂၄း၂၃၊ ေယာ ၂၀း၁၂၊ တမန္ ၈း၂၆၊ ၁၀း၃...၊ ၂၇း၂၃၊ ပေကာ ၄း၉
ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ေတြဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွာ ဘုရားသခင္ ေပးအပ္ေတာ္မူတဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး လူသားေတြကို အက်ိဳးျပဳခဲ့ၾက သလို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကမွာ အမွန္ပါပဲ၊။ ဒီေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ေတြ ထဲက အထင္ရွား ဆံုး သိၾကားမင္း (၃) ပါးအေၾကာင္းကိုေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။

St. Michael
စိန္မိုက္ကယ္ဆိုတဲ့ အမည္ဟာ ေဟ ၿဗဲ ဘာသာစကား အားျဖင့္ "ဘုရားသခင္ႏွင့္ မည္သူတူႏိုင္မည္ နည္း။" လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီစကားဟာ စာတန္နတ္ဆိုး ကိုတိုက္ခုိက္ႏွိမ္နင္း ၿပီးေကာင္းကင္က ႏွစ္ခ်စဥ္ေကၽြးေၾကာ္ ခဲ့တဲ့ေကၽြးေၾကာ္သံျဖစ္ပါတယ္။ ဒံေယလ ၁၀း၁၃၊ ၂၁အရ စိန္မိုက္ကယ္ဟာ ျပည္ေတာ္ျပန္ၾကတဲ့ အီဇရာလူမ်ိဳးေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့၊ မကြာဘဲ ညီအစ္ကိုမ်ားကို ေအာင္ပြဲရေစခဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးဦး ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာေတြသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းဖို႕ရာ စိန္မိုက္ကယ္ကို အားကိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေကာ္ေလာေစၿမိဳ႕နားက ေဆးဖက္၀င္ စမ္းေရကိုခ်ိဳးၿပီး ပုဂၢိဳလ္ သံုးပါးတဆူဘုရားနဲ႕ စိန္မိုက္ကယ္ရဲ႕အမည္ကိုေခၚတသူေတြ ဟာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာၾကသလို ကြန္စတန္တီႏိုပယ္ ၿမိဳ႕နားမွာရွိတဲ့ စိန္မိုက္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း ေ၀ဒနာ ရွင္ေတြဟာ ကုသခံရဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ ညအိပ္တည္းခို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေလ့ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။
ေရွးထံုးစဥ္လာအရ စိန္မိုက္ကယ္ဟာ-နတ္ဆိုးကို ႏွိမ္နင္းတိုက္ခိုက္ရန္
-ေသ၀နီးပါးရွိသူတို႕ရဲ႕ ၀ိညဥ္မ်ားကိုနတ္ဆိုးရဲ႕လက္မွကယ္ တင္ရန္
-သန္႕ရွင္းေသာအသင္းေတာ္ကိုေစာင့္ေရွာက္မႈင္းမရန္နဲ႕
-၀ညာဥ္မ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းသို႕ပို႕ေဆာင္ရန္ဆိုၿပီး အဓိက တာ၀န္ႀကီးေလးရပ္ ေပးအပ္ခံရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ Ancၿမိဳ႕မွ St.Joan ကို လမ္းညႊန္ ဦးေဆာင္ရာမွာလည္း စိန္မိုက္ကယ္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
စက္တင္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႕ဟာ ေရာမအင္ပါယာ မွာ (၆) ရာစုႏွစ္တံုးက "စိန္မိုက္ကယ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ား" ဘြဲ႕ခံဘာစီလီဟာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းတဲ့ေန႕ ျဖစ္မယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေတြပ်က္စီးခဲ့တာ ခုဆိုႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါၿပီ။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ စိန္မိုက္ကယ္ အမွတ္တရေန႕ ဆိုတာဟာ ေခ်းငွါးေပါင္ႏွံထားသမွ်ကို ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စာရင္းရွင္းရတဲ့ေန႕ ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္မိုက္ကယ္ကို ေတာင္ကုနး္ေတာင္တန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ကုန္စံုဆိုင္ေရာင္းသူမ်ားကို မႈိင္းမသူအျဖစ္နဲ႕ ယံုၾကည္အား ကိုးၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းကိ ုကာကြယ္ေစာင္ ေရွာက္ရတဲ့ အထူးကိုယ္ေစာင့္သိၾကား ျဖစ္သလို St.Eutropius ရဲ႕ အဆိုအရ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္တူးကို ကာကြယ္တဲ့ ေကာင္းကင္တမန္မင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

St. Raphael
သူရဲ႕ အမည္ဟာ ေဟျဗဴး စကားအားျဖင့္ "ဘုရား သခင္ကုသေတာ္မူ၏" ကို အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ တိုးဘိယကို ေျပာျပခ်က္အရ (တိုးဘိယ ၁၂း၁၅) ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အၿမဲခစားရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ (၇)ပါးထဲက (၁)ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးဘိယ၀တၳဳ ၁၁း၇-၁၇မွာ တိုးဘိယရဲ႕မ်က္စိ ကိုအလင္းရေစခဲ့ၿပီး သားတိုးဘိယMeria ကိုသြားတဲ့လမ္း ခရီး မွာလည္း ကူညီေစာင္မခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကိုခရီးသြားမ်ားနဲ႕ ငယ္႐ြယ္အျပစ္ကင္းသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သူ အျဖစ္ ႐ိုေသေလးစား ၾကပါတယ္။
ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာ Probatica ေရအိုင္ရဲ႕မ်က္ႏွာျဖင့္ လႈတ္ရွားတဲ့အခါ ပထမဆံုး ေရထဲဆင္းတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္လႈတ္ရွား ရျခင္းက သိၾကားတမန္ ရာဖာအဲလ္ ဆင္းဆင္းသက္လို႕ျဖစ္ တယ္။
အေရွ႕တိုင္း အသင္းေတာ္ဟာ သူကို AD ၁၀၀၀ ခန္႕ကတည္းက ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီဓေလ့ဟာ အသင္း ေတာ္တခုလံုးကို ၁၉၂၂ ေနာက္ပိုင္းမ် ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ပါတယ္။ Dubuque ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာနယ္ဟာ စိန္ရာဖာအဲလ္ ကိုႏွံထားပါတယ္။

ွSt.Gabuiel
ေဟျဗဴးစကားအရ ''ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္" လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာနဲ႕ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း စာသားေတြမွာ အမည္ေဖာ္ျပခံရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အစဥ္အၿမဲခစားရတဲ့ (၇) ပါးထဲမွာလည္းပါ၀င္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္စရာ (သို႕) အားေပး ႏွစ္သိမ့္တဲ့ သတင္းစကားကို ၾကားရသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒံေယလ အခန္းႀကီး (၈) မွာ သိုးထီးပံု နမိတ္လကၡဏာဟာ အလက္ဇႏၵား ဘုရင္ႀကီးလကထက္ ပါရွန္အင္ပါယာ က်ဆံုးမယ့္အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အခန္းႀကီး (၉) မွာေတာ့ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ( ၄၉၀ ) ၾကာရင္ မက္ဆီးယားရွင္ ဖြါးျမင္မယ္လို႕ ႀကိဳတင္ေဟာၾကားခဲ့တာကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ ဇာခရိကိုသံေယာဟန္ ဗတၱိစတားရဲ႕ ဖခင္ ျဖစ္မယ့္အေၾကာင္း (သံလုကား ၁း၈-၂၀) ကညာမာရီးယား ကို သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶစြဲယူမယ့္ အေၾကာင္း (သံလူကား ၁း၂၆-၃၈)၊ ၾကားေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ထံုးစံမွာ တမန္တာ္ဂါၿဗီအဲလ္ကို "တရားမွ်တျခင္း၏ တမန္ေတာ္" ေကာင္းကင္သုခခံစားရမယ့္ သူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚေဆာင္သူအျဖစ္ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ ေရွးထံုးစဥ္လာမွာလည္း သိုးထိန္းမ်ားကို ကယ္တင္ ရွင္ဖြါးျမင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးသူ၊ မိသားစုနဲ႕ အတူ အီဂ်စ္ျပည္ကိုထြက္ေျပးဖို႕ သံဇူဇယ္ကို အိပ္မက္ေပးသူ ဂ်က္ဆီမာနီဥယ်ာဥ္မွာ သခင္ေယဇူးကို အားေပး ႏွစ္သိမ့္သူ ဟာ တမန္ေတာ္ ဂါၿဗီအဲလ္ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
တမန္ေတာ္ဂါၿဗီအဲလ္ကို ေကာင္းကင္တမန္အေပါင္း တို႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ၾကပါေၾကာင္းနဲ႕ သူ႕ထံမွ ဗ်ာဒိတ္ ႐ူပါ႐ံုခံစားရပါေၾကာင္း မိုဟာမက္က ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။
"ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားကို အေဖာ္ျပဳပါ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲအားနည္းပါေစ ဘယ္ေလာက္ပဲ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲဒုကၡေတြ ၀ိုင္းရံေနပါေစ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ရဲ႕ ကာကြယ္မႈေအာက္မွာ ေၾကာက္စရာမရွိပါဘူး" လို႕ ွSt.Bernard ကျမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။


Ref; Theological Dictionary
Daily Saint Companion

ခံပြင့္