Sunday, July 26, 2009

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူး၍အားယူပါ


ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူး၍အားယူပါ

"ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူးကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘာသာတူတို႕၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ခိုင္ၿမဲေစၿပီး၊ က႐ုဏာေရး ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပိုမို ပါ၀င္လာႏိုင္ ေစသည္" ဟု ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဟိုခ်ီမင္း ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္းတူးအေပၚ မွီခိုေျဖရွင္းျခင္းထက္ အျခားသာလြန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို မေတြ႕ပါဟု ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ တန္ဒင္ သာသနာ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ ဂြၽန္ဗပၸတစ္ၿဗိဗန္အန္ကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသာသနာ၏ပြဲေန႕ ျဖစ္ေသာ ေယဇူး ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္အား ေက်းဇူးတင္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တစ္လမွ်ၾကာေသာ ညပိုင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၂၀၀၂-ခု ေမလ (၇)ရက္ မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ သာသနာ ့လူ၀တ္ေၾကာင္ အဖြဲ႕အစည္း(၃၀)ႏွင့္ သာသနာအတြင္းရွိ သူေတာ္စင္ဂိုဏ္း အခ်ိဳ႕သည္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠမင္းတူးကို ႐ိုေသ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ည(၁၂)နာရီမွ နံနက္ (၄) နာရီအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက "ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠမင္းတူးကို ညဘက္၌ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ က်မ္းစာေတာ္လာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ႏွင့္ တစ္နာရီမွ် အတူေပါင္းစပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ဆုေတာင္းေမတၱာႏွင့္ ၿခိဳးၿခံမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္၏" ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ညပိုင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း၌ ပါ၀င္သူတစ္ဦးက "လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္းတူးကိုေန႕ ဖက္၌ ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပို၍ ခ်စ္ေသာသူမ်ားသည္ ညဘက္၌သာ ဖူးေမွ်ာ္ၾကသည္" ဟုေျပာၾကားသြားသည္။ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တန္ဒင္သာသနာ ၂၄-နာရီ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ၁၉၉၈-ခုႏွစ္မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးက "ဘာသာတူတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူးကို ဆာငတ္လွ်က္ရွိသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္သင့္သည္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႕အတူ ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာတြင္ "အကယ္၍ သင္သည္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္းတူး၌ သခင္ေယဇူးကုိ မေတြ႕ပါက၊ သခင္ေယဇူးကုိ ဆင္းရဲသားမ်ား၌လည္း မေတြ႕ႏိုင္" ဟူေသာ မာသာရ္ထေရဇား၏ စကားကိုမွီျငမ္း၍ "ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္းတူးကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲေသာသူတို႕အား ကူညီေစာင္မျခင္း ျဖစ္သည္" ဟု ထပ္မံျဖည့္စြက္ လိုက္သည္။

ထုိဘုန္းေတာ္ႀကီးကပင္ ဆက္လက္၍ "ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္းတူးကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကက္သလစ္ႏွင့္ တျခားဘာသာ၀င္မ်ား အတူတကြ ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္သည္" ဟုေျပာၾကား ပါသည္။
ထိုသာသနာအတြင္းရွိ ဘာသာတူတို႕သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကူညီမစျခင္း၊ ရပ္ေ၀းရွိ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ဘာသာပတို႕အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ အားေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းျပဳ ျပင္ေရးတို႕ အတြက္ ရံပံုေငြစုေဆာင္း ထည့္၀င္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက "သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ သခင္ေယဇူးေျပာသည့္ ဆား ႏွင့္အလင္း ျဖစ္ေစရန္၊ ဘာသာတူမ်ားအေနျဖင့္ ဆင္းရဲသားတို႕အား ေလးစားစြာႏွင့္ ႐ိုးသားစြာကူညီရန္ လိုအပ္သည္" ဟုေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ထုိသာသနာ၏ သာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္ ဒုတိယဥကၠ႒က "ဘာသာတူမ်ား မစၦားတရားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လာျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပို၍ လႈပ္ရွားလာျခင္းႏွင့္ သဒၶါတရား ပိုမို မ်ားျပားလာျခင္း တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္းတူးကို ကိုးကြယ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္"ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။

ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ တန္ဒင္သာသနာသည္ ၁၈၁၆-မွစတင္ခဲ့ေသာ သာသနာျဖစ္ၿပီး ယခု ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၃)ပါးႏွင့္ ဘာသာတူဦးေရ ၅၀၀၀-ခန္႕ရွိသည္။

ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္းတူးကို ကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ခြန္အားယူလွ်က္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း အသက္တာကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

ဘာသာျပန္
ေအာင္ျမင္ဦး(ျပည္)


Read More...

Thursday, July 23, 2009

အေမး၊ အေျဖ၊၊ ၊၊လူ၀င္စားတယ္ဆိုတာ အမွန္ တကယ္ရွိပါသလား?


အေမး၊ အေျဖ၊၊ ၊၊

ေမး။ လူ၀င္စားတယ္ဆိုတာ အမွန္ တကယ္ရွိပါသလား? အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘယ္သူေျပာ ျပလိ႕ုသိေနရတာလဲ? ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျဖၾကားေပးပါ။

ေျဖ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္အရ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္း စာေတာ္ျမတ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အစဥ္အဆက္သင္ၾကားခဲ့တဲ့ တရားႏႈတ္ ကပါတ္ေတာ္မ်ားအထဲမွာ၊ လူ၀င္စားျခင္း အေၾကာင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး လံုး၀မေတြ႕ရပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ရဲ႕ တရားေတာ္အရ ဆိုရင္ လူ၀င္စားျခင္းဆိုတာ အမွန္တကယ္ မရွိပါ။ လူသည္ တစ္ခါတည္းေသ၍ ထို႕ ေနာက္စစ္ ေၾကာစီရင္ျခင္းခံရမည္ (ေဟၿဗဲ ၾသ၀ါဒစာ၉း၂၇)။ လူသားသည္ မိမိဘုန္း အာႏုေဘာ္ေတာ္ကိုေဆာင္လ်က္ သန္႕ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္မ်ား အၿခံ အရံတို႕ႏွင့္ တကြ ၾကြလာေတာ္မူေသာအခါ ဘုန္းရွိေသာ ပလ’င္ေတာ္ေပၚမွာ ထိုင္၍ ေရွ႕ေတာ္၌ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႕ကို စုေ၀းေစသျဖင့္ သိုးထိန္းသည္ သိုးႏွင့္ ဆိတ္တို႕ကို တစ္ျခားစီ ခြဲထားသကဲ့သို႕ လူအေပါင္းတို႕ကို အသီးအျခားခြဲ၍ သိုးတို႕ကို လက္ယာေတာ္ဘက္၊ ဆိတ္တို႕ကို လက္၀ဲေတာ္ဘက္ ၌ ထားေတာ္မူလတၱံ (ရွင္မသဲ ၂၅း ၃၁-၃၃)။
ဒါေၾကာင့္ လူဟာေသခ်ိန္၌၄င္း၊ ေနာက္ဆံုးေသာေန႕မွာ၄င္း စီရင္စစ္ေၾကာျခင္း ႏွစ္ႀကိမ္ခံရလိမ့္မည္။ လူဟာ အသက္ ထြက္ထြက္ခ်င္္း ပထမဦးဆံုး စီရင္ျခင္းခံရပါတယ္။ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ ဟာပုပ္သိုး၊ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးျခင္း၌ ကမၻာကုန္သည့္ေန႕ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္က ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကြလာေတာ္မူၿပီး တရားစီရင္ျခင္းအမႈျပဳ သည့္ေန႕ရက္တိုင္ေအာင္ တည္ရွိေနၿပီး ကြယ္လြန္သူရဲ႕ နာမ္၀ိညာဥ္ကေတာ့ အျပစ္ႀကီးနဲ႕ ေသသြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေသျပစ္ သင့္ၿပီးေတာ့ ပိုးမေသမီးမၿငိမ္းတဲ့ ထာ၀ရ မီးအိုင္ထဲမွာ ထာ၀ရ ငရဲဒဏ္ခံရပါတယ္။ လြတ္လမ္းမရွိပါ။ အျခားဘ၀ကိုလည္း ၀င္စားခြင့္မရွိပါ။
အကယ္၍ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ နာမ္ ၀ိညာဥ္ဟာ အျပစ္ကေလး၌ ေသသြားခဲ့ တယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေလာကမွာ အသက္ရွင္စဥ္ခါ ေသျပစ္၊ အျပစ္ႀကီး ျပဳခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ေနာင္တသံေ၀ဂနဲ႕ မိမိျပဳခဲ့မိတဲ့ အျပစ္မ်ားကို ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးထံ အာပါတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္တူး မဂၤလာခံယူၿပီး ဘုရားရွင္ရဲ႕ အခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံယူၿပီးေနာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါလွ်င္ ငရဲငယ္၌ ကိုယ္တိုင္ ဒဏ္ဆပ္ေျဖၿပီးမွသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္ေတာ္ ထာ၀ရသုုခခ်မ္းသာကို ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူသားကိုႏႈတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားေသာ သူ၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ႏုိင္၏။ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ ျပစ္မွားမိေသာသူ၏ အျပစ္ကို ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀၌ မလြတ္ႏိုင္ (ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၁၂ း ၃၂)။
ေလ်ာ္ျပစ္ေငြရွိသမွ်ကို မေလ်ာ္မွီ တိုင္ေအာင္ေထာင္ထဲမွ မထြက္ရဟု ငါအမွန္ဆုိ၏ (ရွင္လူကားခရစ္၀င္ ၁၂ း ၅၉)။
ဒါေၾကာင့္ ငရဲငယ္လို႕ေခၚတဲ့ အဆံုးရွိတဲ့ဒဏ္မွာ ဆပ္ေျဖေနၾကတဲ့ ကြယ္လြန္သူ မိဘေဆြမ်ိဳး၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ မိတ္ေဆြသားခ်င္းေတြရ႕ဲ ၀ိညာဥ္ေတြအတြက္ မစၦားပူေဇာ္ေပးျခင္း၊ ေမတၱာပို႕ဆုေတာင္းေပးျခင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ဂ႐ုဏာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ဖို႕ ကူညီဖို႔ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီးက အစဥ္မပ်က္ သြန္သင္လ်က္ ရွိေနပါတယ္။ တပည္႕ႀကီးသံဃာေတာ္တို႕ စီရင္ေရးထားၾကေသာ ယံုၾကည္ျခင္း အခ်ဳပ္ထဲမွာ "သူေတာ္သူျမတ္အေပါင္း တို႕သည္ တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္းအက်ိဳးကုသိုလ္တို႕ကို ခံစားရေၾကာင္း"လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေလာကမွာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားက ကြယ္လြန္ၿပီး ငရဲငယ္မွာ ဒဏ္ဆပ္ေျဖေနရတဲ့ ၀ိညာဥ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳေပးျခင္း၊ ဆုေတာင္းေမတၱာ ျပဳေပးျခင္း အက်ိဳးကုသုိလ္တို႕ေၾကာင့္ အဲဒီ၀ိညာဥ္ေတြဟာ ငရဲငယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကၿပီး ဘုရားရွင္စံေပ်ာ္ရာ ထာ၀ရ သုခခ်မ္းသာ ေရႊျပည္ေတာ္၌ ဘုရားရွင္ႏွင့္ အတူ စံစားခြင့္ရရွိၾကပါတယ္။ ဒီလို ထာ၀ရသုခခ်မ္း သာကို စံစားေနရစဥ္ ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္ေတာ္ကေန တစ္ဖန္ မိမိတို႕အတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့သူမ်ားအဖို႕ ဘုရားရွင္ထံ ျပန္လည္ၿပီး ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သမႈေၾကာင့္ ေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနတဲ့ က်န္ရစ္သူမ်ားဟာ အက်ိဳးကုသိုလ္မ်ားကို တန္ျပန္ ခံစားၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ျမတ္ကို ေလာကဘ၀မွာ ဆက္ကပ္ ေဆာက္တည္ခဲ့ၾကလို႕ ကြယ္လြန္သြားတဲ့အခါ ထာ၀ရ သုခခ်မ္းသာကို ခ်က္ျခင္း စံစားေပ်ာ္ရႊင္ခြင့္ကို ရရွိၾကပါတယ္။
ေယဇူးကလည္း ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ငါကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ငါကို ယံုၾကည္၍ အသက္ရွင္ေသာ သူဟူသမွ်တို႕ သည္လည္း ေသျခင္း အစဥ္မပ်က္ကင္း လြတ္ၾကလိမ့္မည္ (ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္၀င္ ၁၁ း ၂၅-၂၆) ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္မ်ား တရားေတာ္မ်ားအရ လူ၀င္စားျခင္းဆိုတာ အမွန္တကယ္မ ရွိပါလို႕ေျဖၾကားလိုပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ အရင္ဘ၀က ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဒီလူ၀င္စားတဲ့ သူက ဘာေၾကာင့္ေျပာျပႏိုင္ပါသလဲ။
စာရႈသူအေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား ေလာက မွာလူေတြဟာအၾကား၊အျမင္၊ အထိအေတြ႕၊ အနံ၊ အရသာလို႕ ေခၚတဲ့ အာ႐ုံငါးပါးအားျဖင့္ သိၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းလို႕ စကၡဳအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းလို႕ အာ႐ုံ(၄)ပါးေလာက္နဲ႕သာ သိၾကရပါတယ္။ လူဟာ အာ႐ုံ(၅)ပါးအားျဖင့္ အတိတ္က ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ သိသလို ေလာကပစၥဳပန္ ကာလမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကိုလည္း ဒီအာ႐ုံ(၅)ပါး အားျဖင့္ သိေန ရတယ္။ ဒီလို အာ႐ုံ(၅)ပါးအားျဖင့္ သိရေသာ အသိကို ပံုမွန္အသိ၊ သဘာ၀အသိ လို႕ေခၚတယ္။ ေနာက္အသိ ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ့ သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲတဲ့အသိနဲ႕ နိမ့္က်တဲ့ အသိရယ္လို႕ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိတယ္။ သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲတဲ့အသိနဲ႕ အနိမ့္က်ဆံုး အသိကို နားလည္ဖို႕အတြက္ ၀ိညာဥ္သံုးမ်ိဳး အေၾကာင္းကို ေလ့လာဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

၀ိညာဥ္သံုးမ်ိဳးအနက္ ပထမ၀ိညာဥ္ကေတာ့ Evil Spirit မိစၦာနတ္ဆိုးရဲ႕ ၀ိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒုတိယ၀ိညာဥ္ ကေတာ့ Human Spirit လူ႕ရဲ႕စိတ္ ၀ိညာဥ္ျဖစ္တယ္။ တတိယ ၀ိညာဥ္ကေတာ့ HolySpirit သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္တယ္။ ဒီ၀ိညာဥ္ သံုးပါးအနက္ လူ႕ရဲ႕စိတ္၀ိညာဥ္မွာ ရွိတဲ့အသိ အားလံုးဟာ သာမန္ အသိ ပံုမွန္အသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို သဘာ၀အသိရွိေနတဲ့ လူ႕ရဲ႕စိတ္၀ိညာဥ္ဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္း ခံရၿပီဆိုလွ်င္ အဲဒီလူမွာ ရွိၿပီးသား သာမန္ပံုမွန္အသိႏွင့္ တကြ သဘာ၀ထက္လြန္ကဲတဲ့ အသိေတြ ရရွိလာပါတယ္။ ဒါကို အၾကား အျမင္ေပါက္တယ္လို႕ ေခၚၾကတယ္။ ဒီလို ပုဂၢဳိလ္မ်ိဳးဟာ မိမိကိုယ္ကို အစဥ္နိမ့္ခ်ၿပီး ေမာက္မာမႈမ်ား၊ မာနႀကီးမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီးအသိနဲ႕ သတိထားကာ ေရွာင္ရွားမႈျပဳဘို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ အကယ္၍ မာနေထာင္လႊားခဲ့ေသာ္ ဘုရားရွင္ရဲ႕သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားဟာ မာန္မာနႀကီးတဲ့ ႏွလံုးသားေတြမွာ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္း မျပဳလိုတာေၾကာင့္ မိမိဘ၀ မွ ထြက္ခြာသြားၿပီဆိုရင္ အၾကားအျမင္ေတြဟာ သဘာ၀ထက္နိမ့္က်တဲ့ အသိေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားပါလိမ့္မည္။ သူတစ္ပါး အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မသံုးေတာ့ပဲ နတ္ဆိုးဆန္ဆန္ နိမ့္ညံ႕စြာ ပညာျပလာၿပီး သူတစ္ပါး ဒုကၡေရာက္ေအာင္လုပ္တဲ့ သဘာ၀ထက္ နိမ့္ည့ံတဲ့ အာ႐ုံျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။
သာမန္ အသိရွိတဲ့ လူ႕စိတ္၀ိညာဥ္ဟာ နတ္ဆိုးရဲ႕ အုပ္စိုးျခင္းကို ခံရၿပီးဆိုရင္ ဘ၀ထက္ နိမ့္ညံတဲ့ အသိေတြရရွိလာၿပီး အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ၊ အႀကံအစည္ အားလံုးဟာ မၾကား၀ံ့မနာသာ ေအာင္ယုတ္ညံ့ခ်င္ ယုတ္ည႕ံမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အစမွာ ဟုတ္သလိုလိုနဲ႕ အဆံုးမွာ အဖ်ား႐ႈးတတ္တယ္။ နတ္ဆိုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ တြက္ၾကည္႕မယ္ဆိုရင္ ၉၈%ဟာ လူ႕ရဲ႕ မေနာထဲကို၀င္ၿပီး ေဒါသ၊ ေလာဘ၊ ေမာဟ၊ ကိေလသာ၊ တဏွာေတြကိုထည့္ ေပးတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ လူ႕ရဲ႕အသိဟာ သဘာ၀ထက္ ယုတ္ညံ့လာတယ္။ ရန္ျဖစ္တယ္၊ ခိုးတယ္၊ သတ္တယ္၊ ၀ွက္တယ္၊ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားတယ္။ ဒီနည္းကို နတ္ဆိုးက အသံုးတည္႕လြန္းလို႕ ၉၈% သံုးတယ္။ က်န္တဲ့ ၂% ကေတာ့ အသံုးနည္းတယ္။ အဲဒီ ၂% ေႏွာက္ယွက္နည္းကို ေလ့လာလိုက္ရင္ ေလးမ်ိဳး ေလးစားရွိပါတယ္။
ပထမတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Affliction ဒုကၡ ေ၀ဒနာစြဲကပ္မႈျဖစ္တယ္၊ မန္းမႈတ္ထားတဲ့ အရာေတြကို စားမိလို႕၊ ေဆာင္ထားမိလို႕
ဒါမွမဟုတ္ရင္ နတ္ဆိုးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ေနရာေတြကို သြားမိလို႕၊ အင္းခ်ထားျခင္း ခံရလို႕ ဖ်ားနာျခင္း၊ အိပ္မရျခင္း၊ အပင္းထည္႕ခံရလို႕ စားမရျခင္း၊ အဆင္မေျပပဲ ကိုးလို႕ကန္႕လန္႕ျဖစ္ေနျခင္း ဒုကၡ ေ၀ဒနာစြဲကပ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
ဒုတိယတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Oppression ဖိႏွိမ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ စိုးမိုးျခင္း ခံေနရျခင္း ကိုေခၚတယ္။ ဒီလို ခံစားေနရျခင္း မွာလည္း ပထမအမ်ိဳးစားလိုပဲ၊ နတ္ဆိုး မိစၦာရဲ႕ မန္းမႈတ္ထာေတြ စားမိ၊ သံုးမိ၊ ေဆာင္ထားမိ အင္းခ်ထားျခင္းခံရလို႕ နတ္ဆိုးရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးျခင္း ခံရၿပီး ေလးလံ ထိုင္းမႈိင္းကာ ဘုရားတရာႏွင့္ ပတ္သက္လာရင္ ေၾကာက္ရြ႕ံေနျခင္း၊ စိတ္ပုတီး မစိတ္ခ်င၊္ ဘုရားရွိခိုးလို႕လဲ မရပဲ ေလးလံေနျခင္း ျဖစ္တယ္။
တတိယတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Possession နတ္ဆိုးပူးျခင္း၊ မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴးႏွင့္ နတ္ဆိုးပူးျခင္းခံရၿပီး မိမိ ကိုယ္ကိုလံုး၀မသိပဲ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို နတ္ဆိုးက ေနရာယူ အုပ္စိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း ပဲျဖစ္တယ္။
စတုတၳတစ္မ်ိဳးကေတာ့ Obsession လူရ႕ဲ စိတ္တစ္ စိပ္တစ္ေဒသကို အုပ္စိုးထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒီလို အုပ္စိုးျခင္း ခံရတဲ့ လူရဲ႕မေနာစိတ္ထဲမွာ အေရးမႀကီးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားကိုု ျဖစ္ေစ နတ္ဆိုးသိထားတဲ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္၊ ဘ၀ေဟာင္းက ျဖစ္ရပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ျဖစ္ေစထည့္ေပးလိုက္ျခင္း ပဲျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးအရြယ္မွာ ထည္႕ေပးမႈေၾကာင့္ လူ၀င္စားအသြင္မ်ိဳး ေျပာေလ့ ေျပာထရွိၾကတယ္။ မိမိစိတ္ထဲမွာ နတ္ဆိုး ထည့္ေပးသေလာက္ပဲ မိမိ၀င္စားတဲ့လူကို သိသလို၊ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။ အသက္ႀကီးမွ ဒီလို နတ္ဆိုးရဲ႕ထည့္ ေပးမႈကိုခံရၿပီ ဆိုရင္ အဲဒီလူဟာ မိမိဟာျဖင့္ ဘယ္သူလိုလို၊ ဘယ္၀ါလိုလို ေျပာတတ္သလ၊ို အခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ အၾကားအျမင္ေပါက္ သလိုလို လုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ႕ ေပါင္းစပ္ျခင္းလား၊ နတ္ဆိုးရဲ႕ လွည္းျဖားျခင္းလား ဆိုတာ ခ်က္ျခင္း လက္ငင္းခြဲမရပါ အခ်ိန္ယူရေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ တရားေတာ္အရ အေျဖကေတာ့ လူ၀င္စားျခင္းဟာ လံုး၀မရွိပါဘူး။ အရင္ ဘ၀က ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြလိုလို၊ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြလိုလို၊ ပံုမွား႐ုိက္ၿပီး လူရဲ႕မေနာစိတ္ တစ္စိပ္တစ္ေဒသထဲမွာ ထည့္ေပးၿပီး လွည့္စားလိုက္တဲ့ မာန္နတ္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ကို လွည္စားခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကား လိုက္ရပါတယ္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးၿဂိဳလ္တု
(အာဗြီေအ အသံလႊင့္အစီစဥ္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္)။

Read More...

Wednesday, July 22, 2009

ဘာသာတရားကို ျမန္မာမႈျပဳၾကမည္ဆိုပါက (အပိုင္း ၃)


ဘာသာတရားကို ျမန္မာမႈျပဳၾကမည္ဆိုပါက (အပိုင္း၃)

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္သား ဘ၀က ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ တစ္ခုကို ျပန္သတိရမိပါသည္။ ေႏြရာသီတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမပိတ္မီ စာေမးပြဲမ်ားအၿပီး ဆရာ ကန္ေတာ့ပြဲ လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ေကာ္ေဇာ နီနီႀကီးမ်ားကို ခင္းကာ ပန္းျခင္း၊ ပန္အိုးမ်ားႏွင့္ ခန္းခန္းနားနား ျပင္ဆင္ထားသည့္ ခန္းမႀကီးေရွ့မွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကုိ ေနရာ ေပးၾကပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကေတာ့ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ထိုင္ကာ ဦးခ် ကန္ေတာ့ၾကရပါသည္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႕က ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မကန္ေတာ့ရဘူးဟု ထင္ေနခဲ့ပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ကန္ေတာ့ပါက အျပစ္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ေနခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တျခား ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားက ဦးခ်ကန္ေတာ့ၾကေသာအခါ ခါးအနည္းငယ္ ကုန္းကာေနလိုက္သည္။ လူမ်ား မရိပ္စားမိေအာင္ ကန္ေတာ့ဟန္ ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကေတာ့ သည္အတိုင္း
ငုတ္တုတ္ထုိင္ေနတာ ေတြ႕ရပါသည္။ တခ်ိဳ႕ ကေတာ့ အျပင္ ထြက္သြားၾကသည္။

သည္ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ အျပဳအမူသည္ မည္မွ် ႐ိုင္းရာက်ေနသည္ကို ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္ မစဥ္းစားမိခဲ့ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက 'ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမမွာ မိဘႏွင့္ဆရာသမားကို ႐ုိေသရမယ္ဆိုတာ ပါပံုမရဘူး" ဟု အထင္ မွားစရာျဖစ္ေနခဲ့တာကို ကြၽန္ေတာ္ မရိမ္ စားမိခဲ့ပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္ ႐ိုင္းစိုင္းၾကတာပဲ။ ဆရာကို ဆရာမွန္း မသိၾကလို႕လား။ သူတို႕ မိဘေတြကပဲ မသြန္သင္လို႕လား။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႕ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားရ႕ဲ တရားအဆံုးအမမ်ားမွာပဲ မပါလို႕လားဟု ထင္စရာ ျဖစ္ေနခဲ့တာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္မေတြးမိခဲ့ပါ။

ဘုရားေပး ဆံုးမတရားျဖစ္သည္႕ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးတြင္ ဘုရားအေပၚမွာ လူသားတို႕ ေစာင့္ရမည့္သီလ (၃)ပါး ႏွင့္ လူလူခ်င္းေစာင့္ရမည့္ သီလ (၇)ပါးတြင္ "မိဘတို႕အား ႐ိုေသျခင္းကို ျပဳပါ" ဟု ပထမ ဦးစားေပး ဆံုးမထားကို မွတ္ရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ "မိဘ" ဆိုသည္မွာ ေမြးေက်းဇူးရွင္၊ ေကြၽးေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါး သာမကဘဲ မိဘႏွင့္ တစ္ဂိုဏ္းတည္းျဖစ္ေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား၊ မိမိထက္ အသက္၊ လုပ္အား၊ သိကၡာ၊ ပညာ၊ ရာထူးစသည့္ အရည္အခ်င္းသာသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။


မိဘဆရာ ကန္ေတာ့ျခင္းသည္ အလြန္ ျမတ္ႏိုးေလးစားစရာ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးေပၚက ဘယ္လူမ်ိဳးစုမွာမွ မေတြ႕ႏိုင္သည္႕ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ဘိုးဘြားစဥ္လာ ထံုးတမ္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ တရားေတာ္ႏွင့္ လံုး၀မဆန္႕က်င္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ဆံုးမတရားႏွင့္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ မေသြဖီပါ။ အကယ္၍သာ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္သည္ ျမန္မာတစ္ပါးအေနျဖင့္ ၾကြလာခဲ့ မည္ဆိုပါက အရွင္ဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မယ္ေတာ္၊ အုပ္ထိန္းသူသံဇူဇယ္ႏွင့္ ေက်းဇူးရွင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဦးခ်ကန္ေတာ့မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အရွင္ျမတ္၏ တရားမ်ား မွာလည္း "သင္တို႕၏ မိဘႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ႐ိုေသၾကပါ။ သူတို႕၏ ေက်းဇူးမ်ားကို ဦးထိပ္ထားၾကပါ။ မိဘႏွင့္ဆရာမ်ားကို ဦးခ်ကန္ေတာ့ၾကပါ" ဟု သင္ၾကားခဲ့မွာ ေသခ်ာပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး ဒုတိယေျမာက္ ေယာန္ဟန္ေပါလ္လူး အရွင္က... "ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတစ္ခုဟာ သူ႕ကို ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သည္႕ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္မလာေသးသ၍ (ထိုလူမ်ိဳး) လံုးလံုး လ်ားလ်ား၊ ျပည္႕ျပည္႕၀၀ လက္ခံစဥ္းစား ကိုးကြယ္ခံရသည္႕ ဘာသာတရားတစ္ခု မျဖစ္ေသးပါ" ဟု ဆံုးမဖူးပါသည္။
ထိုသို႕ဆိုပါက ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ က ကြၽန္ေတာ့အျပဳအမူသည္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ႏွင့္ ေသြဖီေနသလို ျမန္မာ လူမ်ိဳးစစ္စစ္ျဖစ္သည္႔ ကြၽန္ေတာ့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္လည္း လံုးလံုးႀကီး ဆန္႕က်င္ေနပါလားဟု သံေ၀ဂရမိပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ တရားေတာ္တစ္ခုကို လူအမ်ား နားလည္မႈ လြဲေစေအာင္လုပ္တာႏွင့္ အတူတူပဲ ျဖစ္တာကို စဥ္းစားမိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ ကိုယ္္ေတာ္တိုင္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ကမၻာ႕သာသနာေတာ္ အစစ္ျဖစ္သလို ျမန္မာ့သာသနာေတာ္ စစ္စစ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီး ဆဌမေျမာက္ ေပါလ္လူးအရွင္က "အကယ္၍ တိုင္းျပည္ တစ္ခုအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူမ်ိဳးစုတို႕သည္ ထိုတုိင္း ထိုျပည္၏ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု သင္သတိမမူပါက၊ အကယ္၍ ထိုတုိင္း ထိုျပည္သားတို႕၏ စကား၊ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာတို႕ကို သင္အသံုး မျပဳပါက၊ ...သင္ေဟာေျပာေသာ တရားေတာ္သည္ မ်ားမ်ားစားစား ခရီး တြင္မည္ မဟုတ္ပါ"ဟု မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။


"ဘာသာတရားကို ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္း"မွာ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေနရာေဒသတိုင္း၊ တိုင္းႏိုင္ငံတိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံတိုင္းမွ လူမ်ိဳးစုတို႕သည္ အရွင္၏ တရားေတာ္ျမတ္ကို ပိုမိုနားလည္ ယံုၾကည္လာဖို႕ အတြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္က်င့္ စဥ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ရာမ်ားကို လူမ်ိဳးတိုင္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ေတြးေခၚခံယူမႈမ်ားႏွင့္
အညီျပန္လည္ ပံုေဖၚေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကက္လစ္ဘာသာကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ျပဳမည္ဆိုပါက တျခား ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မေတြးေစခ်င္ေသးပါ။ မ်ားမ်ားစားစား မလွမ္းေစခ်င္ေသးပါ။ အလိုအပ္ဆံုးႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုး ယဥ္ေက်းမႈျပဳျခင္းမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိပါသည္။ ထိုအေျခခံမ်ားႏွင့္ စသင့္ပါသည္။


ဥပမာ- ျမန္မာကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္တို႕၏ အေနအထိုင္၊ အေျပာအဆို၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံု၊ သြားလာပံုမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈျပဳ ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေရွးအခါကတည္းက ျမန္မာ့နီတိမ်ား၊ ဆံုးမစာမ်ား၊ က်င့္၀တ္မ်ားရွိပါသည္။ ထို႕အျပင္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အရပ္ရပ္တြင္ အိမ္၌ယဥ္ေက်းျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ထို အေျခခံမ်ားမွ စတင္ကာ ယဥ္ေက်းမႈ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ယေန႕ ကက္သလစ္လူငယ္မ်ားႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ နားမလည္ၾကေတာ့ေပ။ နီတိဆိုတာ စားစရာလား၊ ေသာက္စရာလားဟုပင္ အထင္မွားခ်င္ မွားေနၾကေပမည္။ မၾကားဖူး ၾကေတာ့ေပ။ မိဘဆ ိုမိဘမွန္းမသိ၊ ဆရာဆို ဆရာမွန္းမသိ၊ ဘုန္းႀကီး ဘုန္းႀကီးမွန္း မသိ၊ လူႀကီး လူႀကီးမွန္း မသိၾကေခ်။ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးသိမ္ေမြ႕၊ ေျပျပစ္၊ တတ္ သိလိမၼာမႈမရွိၾကေတာ့ေခ်။ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ေသြဖီေနၾကပါသည္။ အသင္အၾကားလည္း မရွိၾကေတာ့ပါ။


သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္၏ အထူး အလြန္ျမင့္ျမတ္ သိမ္ေမြ႕ေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားကို ျမန္မာမ်ား သိနားလည္ရေအာင္ ဘာသာတရားကို ျမန္မာမႈျပဳျခင္း အေရးႀကီးလွ ပါေၾကာင္း သာဓကတစ္ခုအေနႏွင့္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။


မာကု(ဒႆန)

Read More...

Tuesday, July 21, 2009

ေကာင္းကင္သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ား


ေကာင္းကင္သိၾကားတမန္ေတာ္မ်ား

ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႕ အစၥလမ္ဘာသာ ေတြမွာ ေကာင္းကင္တမန္ေတြ ရွိတယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာမွာေတာ့ ေယာဘ၀တၴဳ ၁း ဆာလံ ၉၅း သံမာေတဦး ၄း သံလုကား ၁၁း၂၄၊ ၁ေပတ႐ု၅း နဲ႕ဗ်ာဒိတ္ေတြအရ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားခင္ကလူ ကို မဖန္ဆင္းခင္ကတည္းက ေကာင္းကင္တမန္ေတြကို ဖန္ဆင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီးသူတို႕ဟာ ခႏၶာမရွိတဲ့ ၀ိညာဥ္သက္သက္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သူတို႕မွာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း ဆိုတာမရွိ ပါဘူး။
ေကာင္းကင္တမန္ေတြကို ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္း ထားရျခင္းရဲ႕ ပထမ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ျခင္း ကိုပဲျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုးကိုပဲျဖစ္ေစ အသိေပးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး ၁၉ မွာ ေဆဒံုနဲ႕ ေဂါေမာရၿမိဳ႕ေတြကို မဖ်က္ဆီး ခင္ေလာကနဲ႕ သူရဲ႕မိသားစုကို ေကာင္းကင္တမန္ေတြက ေဘးကင္းရာကို ေခၚေဆာင္သြားၾကပါတယ္။ အခန္းႀကီး ၂၁မွာ တာ့ စာရာရဲ႕ရန္ေၾကာင့္ အာျဗာဟံဆီထြက္ေျပးလာတဲ့ကြၽန္မ ဟာ ယဂၢဲနဲ႕ သူမရဲ႕သားတို႕ကို ေကာင္းကင္တမန္က ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ စက္သားအျဖစ္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သတင္းစကားကို လူေတြဆီ ၾကားေျပာဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ကိုလာတင္း ဘာသာစကားနဲ႕ Angeli ဂရိဘာသာစကားနဲ႕ Aggeloi လို႕ေခၚၿပီးအဂၤလိပ္ လိုေတာ့ messenger လို႕ေခၚပါတယ္။
ေကာင္းကင္ တမန္ေတြအေနနဲ႕ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမႈေတာ္ကို ဘယ္လို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသလဲ၊ လူသားေတြ အတြက္ ဘာေတြ လုပ္ေပးခဲ့ၾကသလဲ လုိ႕ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွာ သူတို႕ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရား (၅)ရပ္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။
၁။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ ထာ၀ရဘုရားထံပါးမွာ ခစားၾကတဲ့ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ တရား ၄း၁၉၊ ေယာ႐ႈမွတ္စာ ၅း၁၄ တ-ဓမၼ ၂၂း၁၉၊ ဆာလံ ၁၀၃း၂၀၊ ၁၄၈း၂
၂။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ ထာ၀ရဘုရား၏ သန္႕ရွင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္ ဆာလံ ၂၉း၁၊ ၈၉း၆-၇၊ ေယာဘ၁း၆၊ ၂း၁၊ ၅း၁၊ ၃၈း၇၊ ဒံေယလ ၈း၁၃
၃။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြစာ လူပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာေဒသေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆာလံ ၉၁း၁၁၊ ဒံေယလ ၁၀း၁၂၊ တုိးဘိယ ၁၂း၁၅
၄။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပေရာဖက္ေတြၾကားမွာ ဆက္သြယ္ေပး သူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္ ထြက္ ၃း၂၊ တရားသူႀကီး ၆း၁၄၊ ၁၃း၂၂၊ ဇာခရိ ၁း၇-၆း၁၅၊ ဒံေယလ ၈း၁၆...၊
၅။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ေတြဟာ ဘုရားရဲ႕အမိန္႕ေတာ္ အတိုင္း ေကာင္းသူကိုကယ္ၿပီး မေကာင္းသူကို ကယ္တင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ကမၻာ ၁၉း၁...၊ ထြက္ ၁၄း၁၉၊ ၂၃း၂၀၊ ၃၃း၂၊ ၁၂း၂၃၊ ေတာ ၂၁း၆-၈၊ ဒု-ဓမၼ ၂၄း၁၆...၊ စဓမၼ ၂၂း၁၉...
ဓမၼသစ္မွာလည္း သူတို႕ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရား (၅)မ်ိဳး ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္။
၁။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ မိန္႕မွာတဲ့ သတင္း စကားကို ေျပာၾကားရပါတယ္။ မာေတဦး ၁း၂၀၊ ၂း၁၃၊၁၉ လု ၁း၁၁...၊ ၂၆...၊ ၂း၉...၊ ဂလာတိ ၃း၁၉၊ ေဟ၁း၄၊ ၂း၂
၂။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါတယ္။
မာေတဦး ၄း၁၁၊ ၁၈း၁၀၊ မာကု ၁း၁၃၊ လု ၂၂း၄၃၊ တမန္ ၅း၁၉၊ ၁၂း၇
၃။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ ထာ၀ရဘုရားထံမွာ ခစားၾကရပါတယ္။
မာေတဦး ၂၄း၃၆၊ လု ၁၂း၈၊ ၁၅း၁၀၊ ၁ေကာ ၁၁း၁၀
၄။ ေကာင္းကင္ တမန္ေတြဟာ တရားမွ်တျခင္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
မာေတဦး ၁၃း၄၁-၄၉၊ ၁၆း၂၇၊ ၂၄း၃၁၊ မာကု ၈း၃၈၊ ၁၃း၂၇၊ လု ၉း၂၆၊ တမန္ ၁၂း၂၃၊ ဒုသက္သာ ၁း၇၊ ပတီေမာ၅း၂၁
၅။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြဟာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းကို သက္ေသခံၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
မာေတဦး ၂၈း၂၊ လု ၂၄း၂၃၊ ေယာ ၂၀း၁၂၊ တမန္ ၈း၂၆၊ ၁၀း၃...၊ ၂၇း၂၃၊ ပေကာ ၄း၉
ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ေတြဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွာ ဘုရားသခင္ ေပးအပ္ေတာ္မူတဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး လူသားေတြကို အက်ိဳးျပဳခဲ့ၾက သလို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေနၾကမွာ အမွန္ပါပဲ၊။ ဒီေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ေတြ ထဲက အထင္ရွား ဆံုး သိၾကားမင္း (၃) ပါးအေၾကာင္းကိုေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။

St. Michael
စိန္မိုက္ကယ္ဆိုတဲ့ အမည္ဟာ ေဟ ၿဗဲ ဘာသာစကား အားျဖင့္ "ဘုရားသခင္ႏွင့္ မည္သူတူႏိုင္မည္ နည္း။" လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီစကားဟာ စာတန္နတ္ဆိုး ကိုတိုက္ခုိက္ႏွိမ္နင္း ၿပီးေကာင္းကင္က ႏွစ္ခ်စဥ္ေကၽြးေၾကာ္ ခဲ့တဲ့ေကၽြးေၾကာ္သံျဖစ္ပါတယ္။ ဒံေယလ ၁၀း၁၃၊ ၂၁အရ စိန္မိုက္ကယ္ဟာ ျပည္ေတာ္ျပန္ၾကတဲ့ အီဇရာလူမ်ိဳးေတြကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့၊ မကြာဘဲ ညီအစ္ကိုမ်ားကို ေအာင္ပြဲရေစခဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးဦး ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေရာဂါ ေ၀ဒနာေတြသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းဖို႕ရာ စိန္မိုက္ကယ္ကို အားကိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေကာ္ေလာေစၿမိဳ႕နားက ေဆးဖက္၀င္ စမ္းေရကိုခ်ိဳးၿပီး ပုဂၢိဳလ္ သံုးပါးတဆူဘုရားနဲ႕ စိန္မိုက္ကယ္ရဲ႕အမည္ကိုေခၚတသူေတြ ဟာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာၾကသလို ကြန္စတန္တီႏိုပယ္ ၿမိဳ႕နားမွာရွိတဲ့ စိန္မိုက္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း ေ၀ဒနာ ရွင္ေတြဟာ ကုသခံရဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ ညအိပ္တည္းခို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေလ့ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။
ေရွးထံုးစဥ္လာအရ စိန္မိုက္ကယ္ဟာ-နတ္ဆိုးကို ႏွိမ္နင္းတိုက္ခိုက္ရန္
-ေသ၀နီးပါးရွိသူတို႕ရဲ႕ ၀ိညဥ္မ်ားကိုနတ္ဆိုးရဲ႕လက္မွကယ္ တင္ရန္
-သန္႕ရွင္းေသာအသင္းေတာ္ကိုေစာင့္ေရွာက္မႈင္းမရန္နဲ႕
-၀ညာဥ္မ်ားကို တရားစီရင္ျခင္းသို႕ပို႕ေဆာင္ရန္ဆိုၿပီး အဓိက တာ၀န္ႀကီးေလးရပ္ ေပးအပ္ခံရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ Ancၿမိဳ႕မွ St.Joan ကို လမ္းညႊန္ ဦးေဆာင္ရာမွာလည္း စိန္မိုက္ကယ္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
စက္တင္ဘာ (၂၉)ရက္ေန႕ဟာ ေရာမအင္ပါယာ မွာ (၆) ရာစုႏွစ္တံုးက "စိန္မိုက္ကယ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္တမန္ မ်ား" ဘြဲ႕ခံဘာစီလီဟာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းတဲ့ေန႕ ျဖစ္မယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေတြပ်က္စီးခဲ့တာ ခုဆိုႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါၿပီ။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ စိန္မိုက္ကယ္ အမွတ္တရေန႕ ဆိုတာဟာ ေခ်းငွါးေပါင္ႏွံထားသမွ်ကို ေလးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စာရင္းရွင္းရတဲ့ေန႕ ျဖစ္ပါတယ္။ စိန္မိုက္ကယ္ကို ေတာင္ကုနး္ေတာင္တန္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ကုန္စံုဆိုင္ေရာင္းသူမ်ားကို မႈိင္းမသူအျဖစ္နဲ႕ ယံုၾကည္အား ကိုးၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းကိ ုကာကြယ္ေစာင္ ေရွာက္ရတဲ့ အထူးကိုယ္ေစာင့္သိၾကား ျဖစ္သလို St.Eutropius ရဲ႕ အဆိုအရ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠမင္တူးကို ကာကြယ္တဲ့ ေကာင္းကင္တမန္မင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

St. Raphael
သူရဲ႕ အမည္ဟာ ေဟျဗဴး စကားအားျဖင့္ "ဘုရား သခင္ကုသေတာ္မူ၏" ကို အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ တိုးဘိယကို ေျပာျပခ်က္အရ (တိုးဘိယ ၁၂း၁၅) ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အၿမဲခစားရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္ (၇)ပါးထဲက (၁)ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးဘိယ၀တၳဳ ၁၁း၇-၁၇မွာ တိုးဘိယရဲ႕မ်က္စိ ကိုအလင္းရေစခဲ့ၿပီး သားတိုးဘိယMeria ကိုသြားတဲ့လမ္း ခရီး မွာလည္း ကူညီေစာင္မခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ကိုခရီးသြားမ်ားနဲ႕ ငယ္႐ြယ္အျပစ္ကင္းသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သူ အျဖစ္ ႐ိုေသေလးစား ၾကပါတယ္။
ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာ Probatica ေရအိုင္ရဲ႕မ်က္ႏွာျဖင့္ လႈတ္ရွားတဲ့အခါ ပထမဆံုး ေရထဲဆင္းတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္လႈတ္ရွား ရျခင္းက သိၾကားတမန္ ရာဖာအဲလ္ ဆင္းဆင္းသက္လို႕ျဖစ္ တယ္။
အေရွ႕တိုင္း အသင္းေတာ္ဟာ သူကို AD ၁၀၀၀ ခန္႕ကတည္းက ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကေပမယ့္ ဒီဓေလ့ဟာ အသင္း ေတာ္တခုလံုးကို ၁၉၂၂ ေနာက္ပိုင္းမ် ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ပါတယ္။ Dubuque ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာနယ္ဟာ စိန္ရာဖာအဲလ္ ကိုႏွံထားပါတယ္။

ွSt.Gabuiel
ေဟျဗဴးစကားအရ ''ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္" လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာနဲ႕ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း စာသားေတြမွာ အမည္ေဖာ္ျပခံရတဲ့ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါး လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ အစဥ္အၿမဲခစားရတဲ့ (၇) ပါးထဲမွာလည္းပါ၀င္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္စရာ (သို႕) အားေပး ႏွစ္သိမ့္တဲ့ သတင္းစကားကို ၾကားရသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒံေယလ အခန္းႀကီး (၈) မွာ သိုးထီးပံု နမိတ္လကၡဏာဟာ အလက္ဇႏၵား ဘုရင္ႀကီးလကထက္ ပါရွန္အင္ပါယာ က်ဆံုးမယ့္အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ အခန္းႀကီး (၉) မွာေတာ့ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္း ( ၄၉၀ ) ၾကာရင္ မက္ဆီးယားရွင္ ဖြါးျမင္မယ္လို႕ ႀကိဳတင္ေဟာၾကားခဲ့တာကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ဓမၼသစ္မွာေတာ့ ဇာခရိကိုသံေယာဟန္ ဗတၱိစတားရဲ႕ ဖခင္ ျဖစ္မယ့္အေၾကာင္း (သံလုကား ၁း၈-၂၀) ကညာမာရီးယား ကို သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶစြဲယူမယ့္ အေၾကာင္း (သံလူကား ၁း၂၆-၃၈)၊ ၾကားေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ထံုးစံမွာ တမန္တာ္ဂါၿဗီအဲလ္ကို "တရားမွ်တျခင္း၏ တမန္ေတာ္" ေကာင္းကင္သုခခံစားရမယ့္ သူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚေဆာင္သူအျဖစ္ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ ေရွးထံုးစဥ္လာမွာလည္း သိုးထိန္းမ်ားကို ကယ္တင္ ရွင္ဖြါးျမင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးသူ၊ မိသားစုနဲ႕ အတူ အီဂ်စ္ျပည္ကိုထြက္ေျပးဖို႕ သံဇူဇယ္ကို အိပ္မက္ေပးသူ ဂ်က္ဆီမာနီဥယ်ာဥ္မွာ သခင္ေယဇူးကို အားေပး ႏွစ္သိမ့္သူ ဟာ တမန္ေတာ္ ဂါၿဗီအဲလ္ျဖစ္တယ္လို႕ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
တမန္ေတာ္ဂါၿဗီအဲလ္ကို ေကာင္းကင္တမန္အေပါင္း တို႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ၾကပါေၾကာင္းနဲ႕ သူ႕ထံမွ ဗ်ာဒိတ္ ႐ူပါ႐ံုခံစားရပါေၾကာင္း မိုဟာမက္က ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။
"ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားကို အေဖာ္ျပဳပါ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲအားနည္းပါေစ ဘယ္ေလာက္ပဲ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲဒုကၡေတြ ၀ိုင္းရံေနပါေစ ေကာင္းကင္ တမန္ေတာ္ရဲ႕ ကာကြယ္မႈေအာက္မွာ ေၾကာက္စရာမရွိပါဘူး" လို႕ ွSt.Bernard ကျမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။


Ref; Theological Dictionary
Daily Saint Companion

ခံပြင့္
Read More...

Wednesday, July 15, 2009

အားတင္းထားစမ္းပါ။

အားတင္းထားစမ္းပါ။

စာေရးသုူသည္ ၁၈ ၾသဂုတ္ ၂၀၀၅ ရက္ ေသာၾကာမွစ၍ အစာအိမ္ေယာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေဆး႐ုံ တက္ခဲ့ရပါသည္။ ၂၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အဖ်ားတက္ကာ သတိလစ္လုလု ျဖစ္၍ ေဆး႐ံုတက္ခဲ့ရကာ ထိုေန႔မွစ၍ တစ္ပတ္ေက်ာ္ အိပ္ယာေပၚမွာ ဗံုးဗံုးလဲၿပီး အစာမစားႏိုင္ အိပ္ယာေပၚ ဆန္ျပဳတ္ေသာက္ရင္း ေဆး၀ါး မွီ၀ဲေနလွ်က္ရွိစဥ္ မိမိ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈေတြ၊ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာမည့္ အရာမ်ားကုိ ေတြးရင္း အားငယ္စိတ္ေတြ ျပင္းထန္ လာပါသည္။ ထိုခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား၏ အားေပး စကားမ်ားေၾကာင့္ မိမိ ကိုယ္ကုိ အားတင္းထားကာ မိမိကိုယ္ကို အားေပးေနမိပါသည္။ အားေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း မိမိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ဘ၀ခရီးအတြက္ ေတြးမိ ေတြးရာ အေတြးမ်ားမွု စာဖတ္သူမ်ား (အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား ) ထံသို႕ ေ၀မွ် လုိပါသည္။
လူတစ္ေယာက္တြင္ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ဟူ၍ ရွိေပသည္။ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ အင္အား ႀကံ႕ခိုင္လာေစရန္ အစားအစာ အာဟာရႏွင့္ ကိုယ္ခံဓါတ္အား ျပည့္ေစေသာ အားေဆးမ်ား စားသုံးၾကရသည္။ ဤတြင္ စိတ္အတြက္လည္း စိတ္ဓါတ္ ႀကံ႕ခိုင္ေအာင္ စိတ္အား ျဖည့္တင္း ေပးရေပသည္။
တစ္ခါတရံတြင္ စိတ္ကပင္ အားငယ္စရာ ၀မ္းနည္းစရာတို႕ကို လက္ခံစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အားငယ္ စိတ္ဓါတ္ က်ရတတ္ေပသည္။ ““ငါ့ဘ၀ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ အဆင္ ေျပပါေတာ့မလဲ၊ ငါ့လို အင္ဆႏၵ ျပည့္၀ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ငါ့ဘ၀ေတာ့ လံုးပါးပါးပါၿပီ၊ ငါႀကံစည္ ေတာင့္တသမွ် ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေ၀းပါၿပီ”” စသည္ျဖင့္ အဆိုး အပ်က္မ်ားကိုသာ စဥ္းစားၿပီး အားငယ္ေန မိပါသည္။
အ႐ႈံး အပ်က္တရားမ်ား ႀကံဳရဖန္ မ်ားလာေသာခါတြင္လည္း စိတ္ဓါတ္က်ႏိုင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ မထူးဆန္းေပ။ စင္စစ္ အားျဖင့္ အပ်က္တရားသည္ အဆန္းမဟုတ္ ေခ်။ ေလာကတြင္ အပ်က္တရား သာ မဟုတ္၊ အျဖစ္တရားလည္း ရွိေနပါသည္။
လူ႕ေလာကတြင္ မ်က္လံုးတစ္ ဖက္ကန္းသူ၊ စံုလံုးကန္းသူ၊ ေျခတစ္ဖက္၊ လက္တစ္ဖက္မရွိသူ၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးမရွိသူ ဆြံ႕အ၊ နားမၾကားသူမ်ားလည္း လုပ္သင့္သမွ့် လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္၍ ရွင္သန္ေနေသာ ဘ၀ကို အသံုးက်ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ေနၾကေပသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ သာမန္ လူေကာင္း တစ္ေယာက္ဖို႔ အလားအလာ မရွိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။
စိတ္ဓါတ္ က်ေသာအေၾကာင္းမ်ားသည္ တကယ္တန္း မမွန္ကန္သည္မ်ား ကိုလည္း ႀကံဳဖူးေပမည္။ စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့ေစေသာ အေၾကာင္းဟူသမွ်သည္ ပကတိထက္ပို၍ ပမာဏ ႀကီးမားပံုရေန တတ္ ေပသည္။ ထိုသဘာ၀တရားမ်ားကို စဥ္းစားမိလွ်င္ အေၾကာင္းမလံုေလာက္ဘဲ၊ မိမိ၏ ေပ်ာ့ညံ့မႈေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ က်ေနမိျခင္းမ်ားကို သင္ျမင္ ရပါလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အလြယ္တကူ စိတ္ဓါတ္ မက်ေစရန္ သတိထား ရမည္။
စိတ္ကို တင္းရမည္၊ စိတ္တင္း ျခင္းသည္မိမိကိုယ္မိမိ အားေပးျခင္း၊ အားျဖည့္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ကိုအလြယ္ တကူေလွ်ာ့ခ်တတ္သူ၊ စိတ္ပ်က္လြယ္သူသည္ အက်င့္ပါ သြားတတ္ေလသည္။ အလကားေနရင္း ပိုက္ဆံ မေပးရတိုင္းစိတ္ ပ်က္ေနတတ္သည့္ အက်င့္၊ အေလ့အထကို မစြဲ မိေစရ။ လက္ခံစရွိလွ်င္ အလြယ္ ႏွင့္ ၀င္လာတတ္ေပသည္။ ““မိုး႐ြာလိုက္တာ လည္းလြန္လို႔ပါလား...”” ဟုစိတ္ပ်က္ ေနမည့္အစား“ “မိုး႐ြာလွ်င္ ထီးေဆာင္း သြားမည္၊ မိုးကာ အကၤ်ီ ၀တ္သြားမည္”” ဟုဆံုးျဖတ္ရမည္၊ ““မိုး႐ြာခ်င္ သေလာက္႐ြာ စမ္းပါေစ ငါ့အလုပ္ကို လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျပလိုက္မယ္”” ဟုမုိးကုိ အံတုရေပမည္။ မိမိဘ၀ေပး အေျခအေနကုိလည္းအံတု ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။ ““ဆင္းရဲစမ္းကြာ တစ္ေန႕ ခ်မ္းသာလာေအာင္ လုပ္ျပမယ္”” ဟုမာန္ဇြဲ၊ အံခဲ၍ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားရမည္၊ ““အေျခအေန မေကာင္းလို႕ ဆင္းရဲတာပဲ””ဟု အမြဲတြင္း၌ ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ေနမည္ဆို လွ်င္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ခ်မ္းသာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ခရီးမထြက္ သူသည္ဘယ္ကုိမွ် ခရီးမေရာက္ႏိုင္၊ ေျခလ်င္ခရီးႏွင့္ တင္းတိမ္ ေနလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ မီးရထား၊ အျမန္ယာဥ္မ်ား ေပၚ
လာမည္မဟုတ္၊ ေလယာဥ္ပ်က္က်မည္ကို ေၾကာက္ေနလွ်င္ ေလယာဥ္ ခရီး သြားဖူးေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ လူ႕ ေလာကတြင္ အပ်က္တရားကုိ ေက်ာ္လႊား၍ အျဖစ္တရားကုိ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မည္။
ဘ၀တြင္အားမန္၊ ဇြဲသတၱိ၊ စိတ္ ဓါတ္ ႀကံ႕ခိုင္ဖို႔လိုသည္။ ေပ်ာ႔ညံ့၍မျဖစ္၊ စိတ္ယိုင္၍မျဖစ္၊ အားငယ္၊ အားေလ်ာတတ္၍ မျဖစ္၊ အားတင္းထားရန္ လိုသည္။ ““ငါမအိုေသး၊ ငါမေသေသး၊ ငါမ႐ံႈးေသး၊ ငါမေလွ်ာ့ေသး”” ဟူ၍ အဖန္တလဲလဲႏွလံုး သြင္းထားရေပမည္။ လူ႕ခႏၶာကိုယ္တြင္ နာက်င္မႈမွ အစဘ၀၏ နာက်ည္းဘြယ္ရာမ်ား ခံစားမႈမ်ားကိုလည္း တင္းခံႏိုင္ေသာ စိတ္ဓါတ္က ေ၀ဒနာခံစားမႈေလ်ာ့ပါး သြားေစႏိုင္ေလသည္။ စိတ္ကိုတင္းႏိုင္ပါက စိတ္အင္အားလည္း ပို၍ ႀကီးမားလာမည္။ တစ္ခါတရံ လူက အ႐ံႈးႏွင့္ႀကံဳပါေစ စိတ္က မ႐ႈံးဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕မက်န္းမာ၍ ေသခါနီးလူမမာမ်ား ပင္လွ်င္သူတို႔ေတြ႕လိုေသာ သံေယာဇဥ္ ႀကီးမားသူမ်ား ရပ္ေ၀းမွေရာက္မလာ မခ်င္း အသက္မကုန္ေသးဘဲ၊ ဆႏၵျပည့္ခါမွ အားမန္ေလွ်ာ့လိုက္သည့္ အလား အသက္ ကုန္သြားသည္ကို ေတြ႕ဖူးေပမည္။ ဤသည္မွာ စိတ္တင္းအားေၾကာင့္ အသက္ကိုဆြဲဆန္႔ ထားႏိုင္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ေသလုေမ်ာပါးခံစားရၿပီးမွ အသက္ျပန္ရွင္ လာသူမ်ားသည္လည္း “ငါမေသႏိုင္ဘူး၊ ငါမေသရဘူး” ဟု စိတ္အားတင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္စိတ္အားတင္းျခင္းကို ေသးငယ္ေသာ အခါအခြင့္မွစ၍ သတိႏွင့္ ေလ့က်င့္ရန္ လိုသည္။ အခက္ခဲေတြ႕တိုင္း ေနာက္သုိ႕ဆုတ္ဆိုင္း ေရွာင္ဖယ္ျခင္း မျပဳဘဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ႏုိင္ရန္ ေလ့က်င့္ထားရမည္။ ““အားတင္း ထားႏိုင္သမွ် အ႐ႈံးကိုလွမ္း၍ မျမင္ႏိုင္ေသး၊ ေအာင္ျမင္ရန္အလား အလာရွိေနဆဲ”” ဟူ၍ ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ဘ၀ကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အသင္လူငယ္သည္လည္း ““အားတင္း၍သာ ထားစမ္းပါ”” ဟုတိုက္တြန္း လုိက္ရပါသည္။


ဂြ်န္ဂ်ာလ (မိုးေကာင္း)

Read More...

ဆႏၵတစ္စုံ


ဆႏၵတစ္စုံ


ငါ၏သခင္
ကယ္တင္ျခင္းနဲ႕
လူအျဖစ္ယူခဲ့ေလရဲ႕...
ယုဒမိုက္ျပစ္
အသျပာခ်စ္ေၾကာင့္
ခရစ္အသက္ေတာ္စြန္႕ခဲ့ေလရဲ႕ ...
ကယ္တင္၊ အသျပာ
ဆႏၵတစ္စံုပါ
လူတိုင္းသိေလရဲ႕ ...
ေကာင္းပံု၊ ဆိုးပံု
ဆႏၵတစ္စံုဟာ
ဒြန္တြဲကာေနမွာပဲ ...

ေၾသာ္..သခင္ဖန္ဆင္း
ကၽြႏု္ပ္အတြင္းမွာပင္
ဆႏၵအစံု ၊ အဖံုဖံုနဲ႕
ဒြန္တြဲပူးညႇပ္ေနပါလားသခင္ . . . ။

J-ေဇာ္လတ္ေအာင္
( ေ႐ႊဘုိ )

Read More...

Tuesday, July 7, 2009

ဘ၀ကုိအဆုံးသတ္လုိက္ခ်င္ၿပီ


ဘ၀ကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ခ်င္ၿပီ


ကၽြႏု္ပ္နာမယ္နဲ႕ေရာက္လာတဲ့ စာတစ္ေစာင္ကုိ ေဖာက္ဖတ္လုိက္တယ္၊ ဖတ္ရင္း ကၽြႏု္ပ္စိတ္ထဲ မေကာင္းပါ ေရးထားသည္ မွာ - - -

ေလးစားရေသာဘုန္းဘုန္း

ကုိယ္ေတာ့္ဆီ တပည့္ေတာ္စာေရးတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တပည့္ေတာ္ ေနာက္ဆုံး အေနနဲ႕ ရင္ဖြင့္ခဲ့ ခ်င္တာရွိလုိ႔ပါ။ တပည့္ေတာ္က စိတ္က်ေရာဂါသည္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လုိ႕ စိတ္ၿငိမ္ေဆးေတြ ေသာက္ရတဲ့ အခါလည္း ရွိတယ္၊ ေနာက္ႏွစ္ဆုိရင္ တပည့္ေတာ္ မရွိေလာက္ေတာ့ဘူး။ ဘ၀ကုိ အဆုံးသတ္ လုိက္ေတာ့မယ္ ဒီလုိ လုပ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေနတာ အေတာ္ၾကာၿပီ အခုေတာ့ လုံး၀ ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါၿပီ။ တပည့္ေတာ္ ကုိယ့္လက္နဲ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ မစီရင္လည္း တပည့္ေတာ္လုိ စိတ္မူမမွန္၊ ဘာမွသုံးမရတဲ့ လူဟာ မူမွန္စိတ္ရွိတဲ့ အနီးအနားက လူေတြရဲ႕ ထုိးႏွက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေသရမွာပါ၊ သူတုိ႕က တပည့္ေတာ္ကုိ ဒီလုိုလုပ္ဖုိ႕ ဘုရားသခင္ဆီက အာဏာ ရထားၾကတဲ့သူေတြလား ထင္ရတယ္။

တပည့္ေတာ္ ခဏခဏ ငုိေႂကးမိတယ္၊ အျပင္းအထန္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္ - - - တပည့္ေတာ္ ဆုံးျဖတ္ထားတာကုိ လုပ္ဖုိ႕ အင္အားရွိလာလုိ႕ လုပ္ၿပီးသြားခဲ့ရင္ တပည့္ေတာ္ကုိ အျပစ္လႊတ္ျခင္း ခ်မ္းသာ ေပးပါလုိ႕။

ရုိေသစြာျဖင့္---

လုိ႕စာကုိအဆုံးသတ္ၿပီး ေအာက္မွာ လ်ိဳ႕၀ွက္ နာမယ္နဲ႕လိပ္စာကုိပါ ေရးထားတာေတြ႕ရတယ္။ ကၽြႏု္ပ္ဆုေတာင္း ၿပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္း သူ႔ဆီ စာေရးဖုိ႕ ျပင္လိုက္ေတာ့တယ္။

ခ်စ္ခင္ရပါေသာမိတ္ေဆြ-

ဘာေၾကာင့္ အားလုံးကုိ ေက်ာခုိင္းရမွာလဲ၊ ေတာက္ပတဲ့ ေနေရာင္ျခည္ဟာ သင့္အတြက္ ထြန္းလင္းေနတယ္၊ သင့္အတြက္ ေလေျပေလညင္း တုိ္က္ခတ္ေပးေနတယ္၊ ငွက္ကေလးေတြ သီခ်င္းဆုိေနတယ္၊ ပန္းေတြ သင္းပ်႕ံတဲ့ ရနံ႕ေတြေပးေနတယ္၊ ညမွာ ထူးဆန္းတဲ့ ၾကယ္မ်ိဳးစုံ လင္းလက္ေပးေနတယ္ သင့္အတြက္ ဘုရားဖန္ဆင္း ေပးထားတာေတြ အားလုံးကုိ အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ ေက်ာခုိင္းမွာလား။

ေသးငယ္တဲ့ ပုိးမႊားေလးေတြ အခက္အခဲကုိ အံတုၿပီး အသက္ရွင္ဖုိ႔ ႐ုန္းကန္ေနတာ၊ ႏြယ္ျမက္ သစ္ပင္ေတြ ေနေရာင္ျခည္ ျမင္ရေအာင္ အတင္းထုိးထြက္ၿပီး ရွင္သန္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားေနတာေတြ သင္ျမင္ရက္နဲ႕ ပုိၿပီး ႀကီးက်ယ္တဲ့ သင့္ဘ၀ကုိ ဘာေၾကာင့္ အ႐ႈံးေပး ရွင္းပစ္ ခ်င္ရတာလဲ။

အေလွ်ာ့မေပးပါနဲ႕ အပစ္ပယ္ခံဘ၀မွာ စိိတ္အားငယ္စရာေတြကုိ ခုခံၿပီး အသက္ရွင္ေနတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြကုိ အတုယူပါ၊ ဥပမာ အႏူေရာဂါသည္ေတြကုိ ၾကည့္ပါ သူတုိ႔ အဂါၤေတာင္ မစုံေတာ့ဘူး၊ ေရာဂါလႈိက္စားလုိ႕ မ်က္ႏွာ၊ ေျခလက္ေတြ လူနဲ႕မတူပဲ တျခား တိရိစၦာန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ေတာင္ တူေနပါၿပီ၊ လူေကာင္းေတြရဲ႕ အျမင္မွာ သူတုိ႕ဟာ ဘာမွကုိ အသုံးမက်တဲဲ့ သတၲ၀ါသဖြယ္ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဒီအႏူေရာဂါသည္ေတြရဲ႕ ႏွလုံးထဲမွာ အသက္ရွင္ခ်င္ေသးဆႏၵ၊ ေနာက္ဆုံး ထြက္သက္ထိ ရွင္သန္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေလး ကိန္းေအာင္းေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႕ သူတုိ႕ အသက္ကုိ ဖက္တြယ္ထားၾကတာ၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ စီရင္ပစ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္မွ မၾကားဖူးဘူး။

ေရာမလူမ်ိဳးေတြ ေျပာေလ့၊ ေျပာထရွိတဲ့ စကားတစ္ခုက ““အသက္႐ႈေနေသးသ၍ ထုိလူနာ အသက္ရွင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိတယ္””တဲ့။ အသက္ဆုိတာ ဘာနဲ႕မွ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အလင္းတန္းတစ္ခု ျဖတ္ကနဲ လင္းလက္ သြားသလုိပါပဲ၊ လူ႕ ဘ၀ဟာ တုိေတာင္းလွတဲ့အျပင္ တန္ဖုိး မျဖတ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာ သင္သိမွာပါ။
သိပ္မၾကာေသးခင္က ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ေက်ာင္းမွာ ႀကဳံရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုေျပာျပခ်င္တယ္၊ ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာ ဘဲၿခံတစ္ၿခံရွိတယ္ ေက်ာင္း အုတ္တံတုိင္း နံရံတစ္ဖက္ကုိမွီၿပီး က်န္နံရံသုံးဖက္ကုိေတာ့ သံဇကာနဲ႕ ခုိင္ခုိင္၊ ျမင့္ျမင့္ကာ ထားတယ္ ဘဲကေတာ့ အားလုံး (၂၄)ေကာင္ ရွိတာ။

တစ္ညေန အေတာ္ေလး ေမွာင္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘဲၿခံဖက္က ဆူဆူညံညံ အသံၾကားရတယ္၊ ဘုန္းဘုန္း ထြက္ၾကည့္ေတာ့ ဘဲအားလုံး ၿခံအျပင္ ေရာက္ေနၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတံခါးနားမွာ တုိးေ၀ွ႕စုၿပဳံ၊ ဂဏွာမၿငိမ္ ျဖစ္ေနၾကတာ ဘဲၿခံတံခါးကုိ သြားၾကည့္ေတာ့ ေသာ့ခတ္ ရက္သားပဲ။ ဘုန္းဘုန္းလည္း လုံးလုံး အံ့ၾသသြားတယ္ ဒီေလာက္ျမင့္တဲ့ ၿခံကုိ တံခါးမဖြင့္၊ အေပါက္မရွိဘဲနဲ႕ ဒီလုိ မပ်ံႏုိင္ ေလးလံတဲ့သတၲ၀ါ၊ စဥ္းစားညာဏ္ဆုိတာလည္း မရွိသေလာက္ အမ်ိဳးအစား ေျခအျပားႀကီးနဲ႕ ယုိင္တုိင္တုိင္သာ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္တဲ့ ဘဲေတြ ဘယ္လုိလုပ္မ်ား အျပင္ ေရာက္လာၾကတာလဲ။ အ့ံၾသလြန္းလုိ႔ ၿခံေစာင့္ အဖုိးႀကီးကုိေခၚၿပီး ဘဲၿခံလုိက္စစ္ေတာ့ အေၾကာင္းရင္းကုိ ေတြ႔ပါၿပီ ဘဲေတြ ဖမ္းစားဖုိ႔လာတဲ့ ေျမေခြး ေျခရာေတြေပါ့၊ ဘဲၿခံတစ္ဖက္ျဖစ္တဲ့ အုတ္တံတုိင္းနံရံကုိ အျပင္ဖက္ကေန အဲဒီ ေျမေခြးက ေျမႀကီးကုိ ယက္ၿပီး ထြင္းေဖါက္ထားတာ ၀င္လုိ႔ ရတာနဲ႕ ဘဲေတြ တစ္ေကာင္ၿပီး တစ္ေကာင္ ပဲြေတာ္ တည္ဖုိ႔ေပါ့။

ဘဲေတြဟာ ေျမေခြးရန္က လြတ္ဖုိ႔ ဒီလုိျမင့္မားတဲ့ သံဇကာကုိ အလုအယက္ တြယ္တက္ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတာပဲ၊ အသက္ရွင္ေရး အတြက္ေလ။

ဒါပါပဲ စဥ္းစားညာဏ္နည္းလွတဲ့၊ မနက္ဖန္ သဘက္ခါ ဟင္းအုိးထဲေရာက္မဲ့ ဘဲေတြေတာင္ အသက္ရွင္ႏိုင္ခြင့္ ရဖုိ႕ အေသအလဲ ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သင္ျဖတ္ပစ္ခ်င္တဲ့ ဒီအသက္ဆုိတဲ့အရာကုိ သင့္ေလာက္ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ သတၲ၀ါေလးေတြက သူတုိ႔ အသက္အတြက္ မယုံႏုိင္ေအာင္ ရုန္းကန္ ကာကြယ္ခဲ့ၾကတယ္ေလ။

ေရာဂါေၾကာင့္လုိ႕ သင္အေၾကာင္း မျပသင့္ဘူး၊ ေရဂါက အသက္ကုိ ဒုကၡမေပးႏုိင္ပါဘူး ခႏၶာကုိယ္ ပုပ္ရင္ေတာင္ မေသႏုိင္တဲ့ အသက္ကုိ ဘုရားသာ ပုိင္ပါတယ္။ ဘုရားပုိင္တဲ့ အသက္ကုိ ကုိယ့္သေဘာနဲ႕ကုိယ္ ဖ်က္ဆီးျပစ္ရင္ ဘုရားကုိ အံတုရာ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဒီလုိ စိတ္နာက်ေနတဲ့ အသက္က ဘာအသုံးက်မွာလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္း မေမးပါနဲ႕၊ ဘုန္းဘုန္းက ဖန္ဆင္းရွင္ ေ႐ႊညာဏ္ေတာ္ရွင္ မဟုတ္လုိ႕ မေျဖႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သက္ရွိမွ အသုံးမက်ဘူးဆုိတာ မရွိဘူးဆုိတာကုိေတာ့ ဘုရားအလင္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သိနားလည္ထားတယ္။ သဲေသာင္ျပင္က သဲမႈံေတြ၊ မုိးေပၚကၾကယ္ေတြ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားလြန္းလုိ႔ မတည္ရွိလုိက္ရတဲ့ သဲတစ္မႈံ၊ မလင္းလက္လုိက္ရတဲ့ ၾကယ္တစ္ပြင့္မွ မရွိပါဘူး။Ref:
"Reflections for Teenager" Our Lady of Bandal, May-2005

အင္၀ုိင္းပန္

Read More...