Tuesday, April 28, 2009

ကေလးငယ္ျပသည့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ တန္ဘိုး


ကေလးငယ္ျပသည့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏ တန္ဘိုး

လြန္ခဲ့သည့္ တပါတ္အတြင္း ႐ိုး႐ိုး သာမန္တနဂၤေႏြေန႕ မစၦားတရားအၿပီးတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္အံ့ၾသဘြယ္ရာ အျဖစ္ အပ်က္တစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႕လိုက္ရသည္။ မစၦားေဟာသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ အသက္ ၄ ႏွစ္ မွ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးငယ္တို႕အား ေရွ့သို႕ထြက္လာေစလွ်က္ သူတို႕ဘ၀တြင္အဘယ္အရာသည္ အေရး ႀကီးဆံုးႏွင့္ ဘာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ခ်င္သနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို တစ္ဦးခ်င္းစီ အားေမးေလ၏။ ကလးငယ္မ်ားစြာတို႕က သူတို႕ဘ၀တြင္ မိသားစု အေရးႀကီးေၾကာင္း သူတို႕၏ မိသားစုအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အစရွိသည္ျဖင့္ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ကက္သရင္းစတီပါ (Catherine Stypa) ဟူေသာ ကလးမငယ္ေလးအလွည့္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ကား ထိုကေလးမငယ္သည္ တျခားသူမ်ား မထင္မွတ္ေသာ အေျဖကို ေပးလိုက္သည္။

သူမသည္ ေသးငယ္ေသာအသံ ေလးျဖင့္ "ကြၽန္မသည္ ယခုအသက္ေလး ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽန္မဘ၀တြင္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽန္မသည္ သူ႕အား အရမ္းခ်စ္ပါသည္။ ထို႕အတူ သူ႕အား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို ပင့္ယူျခင္းအားျဖင့္ လက္ခံလိုပါသည္။ ဤလိုလားခ်က္သည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္အရာတို႕ ႏွင့္မွ်မလဲႏိုင္ပါ" ဟု တုန္ယင္စြာျဖင့္ မ်က္ ရည္တသြင္သြင္ စီးက်လ်က္ ေျပာဆိုသြားခဲ့ေလသည္။

ပရိသတ္ထဲရွိ ေယာကၤ်ားႀကီးတို႕သည္ ကေလး၏ အေျဖကိုၾကားရေသာအခါ သူတို႕၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို လက္မ်ားျဖင့္ ပြတ္လွ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႕သည္ သက္ျပင္းခ်ၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္တို႕ကမူ ကက္သလရင္း၏ ႐ိုးသား ျဖဴစင္မႈႏွင့္အျပစ္ ကင္းမႈတို႕ကို ၾကည့္လွ်က္ ၿပံဳးၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေဖာ္မျပႏိုင္ေသာ ခံစားခ်က္ တစ္ခုကိုရရွိလိုက္သည္။ ထို႕ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ဘာသာတူအားလံုး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို ထုိကေလးမ ကက္သရင္းကဲ့သို႕ လိုလား ေတာင့္တခဲ့ၾကသနည္း ဆိုသည္ကို စဥ္းစားမိေနမိသည္။

ေလာကႀကီးထဲတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ လူသားမ်ားသည္ အလကားရေသာ အရာတို႕ကို တန္ဖိုး မထားတတ္ၾကေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရာမ်ားကို ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရယူႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားထဲတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တို႕အဖို႕ "ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူး" ပါ၀င္ေနျခင္းကို ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဘာသာ၀င္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို မစၦားတရားအခ်ိန္တိုင္းတြင္ ပင့္ယူခြင့္ရရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုႏွင့္ မပတ္သက္ရန္ တားျမစ္ခံရပါက သို႕တည္းမဟုတ္ ေ၀းကြာေနခဲ့ပါက ထိုအရာ၀တၳဳ၏ အေရးပါမႈကို သိရွိလာရေပသည္။ ထို႕အတူ ထိုအရာအားပို၍ပင္ ေတာင့္တမိသည္။ ထားျမစ္ထားေသာ အရာကိုပို၍လိုခ်င္ၾကသည္။ မစားရဟူေသာ အစားအစာကို ပို၍စားခ်င္ၾကသည္။ ကက္သရင္းသည္ အသက္ ၄ ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးကို မပင့္ယူရေသးသျဖင့္ သူမသည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအား ကမၻာေပၚရွိ အျခားအရာအားလံုးတို႕ထက္ ပိုမို ေတာင့္တမိေပမည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ေနာင္ခါမ်ား၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူရန္ သြားၾကသည့္ အခါတိုင္း၊ ကမၻာေပၚရွိ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးပင့္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရေသာ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္တို႕အေၾကာင္း ေတြးသင့္ၾကသည္။ ထို႕အတူ ကက္သရင္းကဲ့သို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အၿမဲတမ္း လြယ္လြယ္ကူကူ ရရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ကမၻာေပၚရွိ အရာအားလံုးတို႕ထက္ ပိုမိုေတာင့္တသင့္ ၾကသည္။

ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားေထာက္႐ႈ ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ရရွိလာေသာ ေက်းဇူးေတာ္အား တန္ဖိုးထားႏိုင္ၾကေပမည္။


ဘာသာျပန္-
ေအာင္ျမင့္ဦး (ျပည္)