Thursday, April 23, 2009

အေမး ၊အေျဖ။ (အာမင္ ဆိုတဲ့ စကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္)


အေမး ၊အေျဖ။


ေမး ။ ။ ခရစ္ယာန္မ်ား သံုးစြဲေလ့ရွိတဲ့ "အာမင္" ဆိုတဲ့စကားရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု သမၼာက်မ္းစာ ေနာက္ခံေတြနဲ႕ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ "အာမင္" ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရဟာ ေဟဗ႐ူးဘာသာစကားရဲ႕ ႀကိယာ၀ိေသသန တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္တဲ့အခါမွာ "So be it" ျမန္မာလို "အထက္ကဆိုတဲ့အတိုင္း၊ ေျပာတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ပါေစ" လို႕ ျပန္ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာတရားကေတာ့ ဆႏၵ သက္သက္သာ ေဖာ္ျပရာေရာက္လို႕ မျပည့္ စံုပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ "အာမင္" ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ေသခ်ာေရရာျခင္း၊ ေသခ်ာတယ္လို႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း၊ မွန္ကန္တည္တံ့ ခိုင္မာျခင္း၊ အခိုင္အမာ တညီတညာ တည္းျဖစ္ျခင္း၊ ဧကန္မုခ် စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျခင္းဆိုတဲ့ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

"အာမင္"လို႕ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းဟာ ဆုေတာင္းေမတၱာထဲမွာ မိမိကုိယ္မိမိ ႏွစ္ျမႇဳပ္မည္၊ တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ေစမည္၊ လုပ္မည္ (သို႕မဟုတ္) မိမိတင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာကို အတည္ျပဳမည္ဆိုတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ မိမိေျပာဆိုခဲ့တဲ့အရာ၊ ဆုေတာင္းေမတၱာအတြက္ မွန္ကန္ေသခ်ာေၾကာင္း အာမခံ ေျပာဆို ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာမန္ဆႏၵျပဳ ျခင္း မ်ိဳးထက္ပိုပါတယ္။
"အာမင္"ဟာ မိမိကိုေပးအပ္တဲ့ တာ၀န္ကို လက္ခံတာ၊ ပူေဇာ္တာ၊ အပ္ႏွံတာျဖစ္ၿပီး တစ္ခဲနက္ ၀ိုင္း၀န္းေၾကြးေၾကာ္ အတည္ျပဳျခင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- (ဓမၼရာဇ၀င္ တတိယ ေစာင္ ၁း၃၆) မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္နဲ႕ မိမိရဲ႕ သေဘာတူညီ လက္ခံမႈကို အတိ အလင္းထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာတဲ့ သေဘာ တရားေတြ႕ရပါတယ္။ "ေယာယဒသား ေဗနာယက အာမင္ အရွင္မင္းႀကီး ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားသည္လည္း ထိုသို႕ မိန္႕ေတာ္မူပါေစေသာ္" ဆိုၿပီး ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရဲ႕ တာ၀န္ေပးခ်က္ကို ေဗနာယ က လက္ခံကာ မိမိကုိယ္ မိမိေပး အပ္ပူေဇာ္အပ္ႏွံၿပီး တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမယ္လို႕ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳး အသံုးကေတာ့ မိမိက်ိန္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မိမိက တာ၀န္ယူေၾကာင္း၊ က်ိန္စာတိုက္တဲ့အခါ မွာလည္း "အာမင္" ဆိုတဲ့စကားနဲ႕ ၀န္ခံရတဲ့အေၾကာင္း (ေတာလည္ရာက်မ္း - ၅း၂၂) မွာ "က်ိန္ျခင္းေဘးျဖစ္ေစေသာ ဤေရသည္ သင္၏ ၀မ္းထဲသို႕၀င္၍ ၀မ္းေရာင္ျခင္း၊ ေပါင္ပိန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသတည္းဟု ယဇ္ ပုေရာဟိတ္သည္ က်ိန္ျခင္း အက်ိန္တိုက္လွ်င္ မိန္းမက အာမင္၊ အာမင္ ဟု ၀န္ခံရ မည္။" လို႕ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။


၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားမွာ ကိုယ္ ျပဳထားတဲ့ ကတိသစၥာကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္တဲ့ အခါမွာလည္း "အာမင္" ကိုဆိုေၾကာင္း ( တရားေဟာရာက်မ္း- ၂၇း၁၅-၂၆) မွာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ " ... မိဘကို မထီမဲ့ ျမင္ျပဳေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္းဟုက်ိန္လွ်င္ လူအေပါင္းတို႕က အာမင္ဟု ၀န္ခံၾကရမည္ ..." စသျဖင့္ ပါရွိပါသည္။ (ဆာလံက်မ္း- ၄၁း၁၃) မွာ "ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္တည္း ဟူေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိ ေတာ္မူေစသတည္း။ အာမင္ႏွင့္ အာမင္။" လို႕ ေတြ႕ရ သလို (ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ပထမေစာင္ - ၁၆း၃၆) မွာလည္း "ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားသည္ ကမၻာ အဆက္ဆက္မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း ဟု သီခ်င္းဆိုၾကေသာအခါ၊ လူမ်ား အေပါင္းတို႕သည္ "အာမင္" ဟု ၀န္ခံလ်က္ ထာ၀ရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾက၏။" လို႕ေတြ႕ရၿပီး (ဗ်ာဒိတ္ေတာ္က်မ္း - ၃း၁၄) မွာ "ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ ၏ အာမင္"လို႕ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခမည္းေတာ္ဘုရားရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားလံုးဟာ ခရစ္ေတာ္မွာ ျပည့္စံုတယ္။ ခရစ္ေတာ္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ "ဤၾသ၀ါဒသည္ ထာ၀ရဘုရား ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရာအေပါင္းတို႕၏ အစမူလျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ သစၥာရွိ၍ဟုတ္ မွန္ေသာ သက္ေသခံျဖစ္ေတာ္မူေသာ အာမင္ထံ မွျဖစ္၏။" လို႕ ေတြ႕ရတဲ့အျပင္ (ဗ်ာဒိတ္-၅း၁၄) မွာလည္း ဘုရားသခင္ အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ဧက်ဴးအၿပီးမွာ သတၱ၀ါေလးပါးတို႕က "အာမင္" လို႕ တုန္႕ ျပန္ၾကတယ္ဆိုၿပီးေရးသားထားပါတယ္။


ေခတ္သစ္ ခရစ္ယာန္ေတြက "အာမင္" ဆိုတဲ့ စကားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးစြဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။

  • ပထမဦးဆံုး ခရစ္ယာန္ ေမတၱာစာမ်ားနဲ႕ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား၊ သီခ်င္းခ်ီးမြမ္း ဧက်ဴးျခင္းမ်ားရဲ႕ အဆံုးသတ္ စကားအျဖစ္ ႏွင့္တစ္မ်ိဳး။
  • တရားေဟာပြဲမ်ားမွာ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာအေတြ႕ အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ ေဟာေျပာ၊ ေဆြး ေႏြးတဲ့သူက ထိထိမိမိ အခ်က္က်က်ေျပာ ဆိုရင္ အာမင္၊ အာမင္ဆိုၿပီး တရားနာ ပရိတ္သတ္က သေဘာက်လို႕ ေထာက္ခံ အားေပးတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ေအာ္တတ္သလို။
  • တစ္ေယာက္ေယာက္က ဘုရားအတြက္၊ လူသားမ်ားအတြက္ ကုသိုလ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အားေပး ေထာက္ခံေၾကာင္း ၀မ္းသာ၊ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းျပတဲ့အခါ "အာမင္"လို႕ ရြက္ဆိုတတ္ၾကပါတယ္။
  • တစ္ခုခု အေရးႀကီးေၾကာင္း အဓိကထားေျပာခ်င္တဲ့ အခါမွာလည္း ေရွ့ကေန "အာမင္" လို႕ ထည့္ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။
"အာမင္" ဆိုတဲ့စကားကို တြင္တြင္ႀကီး ေနရာတကာမွာ သံုးတတ္တာကေတာ့ Charistmatic လို႕ ေခၚတဲ့ သန္႕ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကို အထူးၾကည္ညိဳတဲ့ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႕သားမ်ားက အသံုးမ်ားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေတြဟာ ေမတၱာစာ (သို႕) ဆုေတာင္းျခင္း အဆံုးသတ္တာကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာ သံုးေလ့သံုးထ မရွိပါဘူး။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မ်ားၾကားမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး အသံုးျပဳတာကိုေတြ႕ရျပန္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲမ်ားက "အာမင္" ကို ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားထက္ ေနရာတကာမွာ ပိုမိုၿပီး အသံုးျပဳတာေတြ႕ ရပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ရပါတယ္။


၀ႆန္မိုး