Saturday, January 31, 2009

YouTube မွ ဗာတီကန္ Channel


YouTube မွ ဗာတီကန္ Channel


ဗာတီကန္ ႏွင့္ Google YouTube တို႕ပူးေပါင္းၿပီး YouTube တြင္ Vatican Channel တစ္ခု လြင့္တင္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကက္သလစ္သတင္းဌာနမ်ား မွ ဗီဒီယိုမ်ားကို လြင့္တင္ထားရာ ေန႔စဥ္ ဗာတီကန္မွ သတင္းမ်ားအျပင္ ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ေန႔စဥ္ လူထုထံသို႕ မိန္႕ၾကားေသာ စကားမ်ားကို ပါ ထို Channel မွ ေန႔စဥ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

လိပ္စာမွာ -
www.youtube.com/vaticanRead More...

Tuesday, January 27, 2009

ဘားအံ သာသာနာအသစ္ ေပၚထြက္ၿပီ။


ဘားအံ သာသာနာအသစ္ ေပၚထြက္ၿပီ။


ဇန္ႏဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔က ပုတ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဘဲနက္ဒက္ (၁၆) မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘားအံဂိုဏ္းအုပ္သာသာနာသစ္ကို ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ခြဲထုတ္တည္ေထာင္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ေလသည္။ ထုိဘားအံသာသနာသစ္၏ ဆရာေတာ္ကို ရန္ကုန္းဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဂ်က္စတင္း ေစာမင္းသိုက္ကို ခန္႔ထားေၾကာင္း၊ ထိုသာသနာသစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တဝက္ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ကယ္သီဒယ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းကို ဘားအံၿမိဳ႕ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ကယ္သီဒယ္အျဖစ္ ထားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသာသနာသစ္သည္ (၁၅ဝဝဝ) စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္ဝန္းၿပီး၊ လူဦးေရ (၁.၁)မီလွ်ံရွိသည့္ အနက္ ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ (၁ဝ၇၈၁)ေယာက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး (၁၂)ပါး၊ သီလရွင္ (၃၁)ပါး၊ သာသာနာအုပ္စု (တိုက္နယ္) (၁၅)ခုပါဝင္ၿပီး၊ ကိုရင္ေက်ာင္းသား (၉) ဦး ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ိ္

(January 24, 2009) The Holy Father has erected the Diocese of Hpa-an in Myanmar, by withdrawing some territory from the Archdiocese of Yangon. The Holy Father has appointed the first Bishop of Hpa-an, Bishop Justin Saw Min Thid, Titular Bishop of Lemfocta and Auxiliary of the Archdiocese of Yangon. The new diocese of Hpa-an will include almost the whole state of Kayin and half of Mon State and will be dependent of the Archdiocese of Yangon. The new diocese has the area of 15000 sq km, with a Population of 1.1 million among whom 10,781 are catholics. It has 12 parishes, 31 religious, 15 diocesan priests and 9 seminarians

http://www.oecumene.radiovaticana.org/in2/Articolo.asp?c=261026


Vatican City (Agenzia Fides) – The Holy Father Benedict XVI, on January 24, 2009, erected the Diocese of Hpa-An (Myanmar), with territory taken from the Archdiocese of Yangon, making it a suffragan of the same Metropolitan See. The Holy Father appointed Bishop Justin Saw Min Thide, Titular Bishop of Lemfocta and Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Yango, Bishop of Hpa-An. The new Diocese of Hpa-An includes nearly the entire state of Kayin and half of the state of Mon, and is a suffragan of the Archdiocese of Yangon. The parish church in Hpa-An named after St. Francis Xavier will become the Cathedral for the new diocese. (SL) (Agenzia Fides 26/1/2009)

http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=21394&lan=eng


Read More...

Monday, January 19, 2009

ေဆြသဟာ (YCCF) လက္ကမ္းစာေစာင္


ေဆြသဟာ (YCCF) လက္ကမ္းစာေစာင္


YCCF

Read More...

Saturday, January 17, 2009

ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းကို ဘယ္လိုျမင္လဲ


ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းကို ဘယ္လိုျမင္လဲ

ဘုရားသခင္သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာအရာတို႔ကိုၾကည့္ရႈလွ်င္ အလြန္ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ (ကမာၻ ၁း၃၁) ကၽြန္ုပ္တို႔လူသားမ်ားသည္လည္း ထို႔အတူျမင္ၾကရဲ႔လား။

သိုးထိန္းရဟန္းမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာဇြဲလံုလေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျပည့္ေနရမည္။ ရဟန္းတစ္ပါး အတြက္မူလူအေျမာက္အမ်ား ကႏၲာရတြင္အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကျခင္းမွာ ဆန္းျပားေသာ
ကိစၥမဟုတ္ေခ်။ ကႏၲာရအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ဆင္းရဲ႔ျခင္း၊ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရေသာခ်စ္ျခင္းစေသာကႏၲာရမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရး မွာလစ္ဟင္းသည္ သာမက သူတို႔၏ကိုယ္က်င့္သိကၡာဘ၀ပန္းတိုင္ပင္သတိမမူေတာ့ဘဲလ်စ္လ်ဴရႈတတ္ၾက ပါသည္။ ကမာၻေပၚရွိျပင္ပ ကႏၲာရမ်ားက်ယ္ျပန္႔လာရသည့္ အေၾကာင္းက လူသားမ်ား၏ ရင္တြင္းကႏၲာရ မ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမား လာျခင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါသည္။ အသိစိတ္ေခါင္းပါးလြန္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းအသိစိတ္မ်ားေျခာက္ေသြ႔ ေအးစက္ မူမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထ၀ီေျမႀကီး၏ အဖိုးတန္ သယံဇတ မ်ားသည္ လူသား အားလံုး အသက္ရွင္ေနထိုင္နိုင္မည့္ ဘုရားသခင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ကို မည့္သည့္နည္းႏွင့္မွ် တည္ေဆာက္နိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ပါ။ ထိုဖန္ဆင္း ျခင္းခံရသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ေစျခင္းစတဲ့ဖ်က္စီးျခင္း၊ လက္နက္မ်ားအျဖစ္သာ လူသားတို႔၏အသံုးျပဳျခင္း၊ လက္နက္မ်ားအျဖစ္သာ လူသားတို႔၏ အသံုးျပဳျခင္းကို ခံေနရပါသည္။

ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ျပဳခဲ့သည့္နည္းတူ ကႏၲာရေပါင္းစံုမွ လူမ်ားကိုကယ္ထုတ္ယူၿပီး၊ အသက
ေပးေသာျပည္ေတာ္ဆီသို႔လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာဖြဲ႔ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထာ၀ရအသက္ကိုေပးေသာ ပုဂိၢဳလ္ဆီသို႔လည္းေကာင္း၊ ဦးေဆာင္ေခၚယူဖို႔ဆိုသည္မွာ အမိအသင္းေတာ္ႀကီး တစ္ခု လံုးႏွင့္ အသင္းေတာ္ႀကီး၏သိုးထိန္းမ်ား မလႊဲမေသြထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္၀တၲရား ျဖစ္ပါသည္။

(ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ၁၆ပါးေျမာက္ ဘယ္နဒစ္၏ ၂၄ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၀၅ေန႔အဖြင့္မစၧာမွၾသ၀ါဒ)


မွတ္ခ်က္ - MISYON (July- August 2006) မွဆီေလွ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုသည္။


သြန္းက်ိန္း (L.W.M.I)Read More...

Friday, January 16, 2009

Power of Your Love


Power of Your Love


လစဥ္ ပို႕စ္ေတြမွာ Gospel Songs ေတြတင္တင္ေပးခဲ့တယ္။ အမ်ားအျဖင့္ လူသိမ်ားတဲ့၊ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ဆိုေနက် သီခ်င္းေတြကို တင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ Power of Your Love ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အားလံုးႏွစ္သက္က်လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ သီခ်င္းေလးေတြရွိရင္လဲ ကြၽန္ေတာ့ကို (Cbox) ကေန လွမ္းေျပာလိုက္ပါ။ ရွာၿပီး တျခားသူေတြကို မွ်ေ၀ေပးပါ့မယ္။
Power of Your Love

Lord I come to You
Let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace
That I've found in You
And Lord I've come to know
The weaknesses I see in me
Will be stripped away
By the power of Your love

Hold me close
Let Your love surround me
Bring me near
Draw me to Your side
And as I wait
I'll rise up like an eagle
And I will soar with You
Your spirit leads me on
By the Power of Your love

Lord unveil my eyes
Let me see you face to face
The knowledge of Your love
As you live in me
And Lord renew my mind
As Your will unfolds in my life
In living every day
By the Power of Your love

Hold me close
Let Your love surround me
Bring me near
Draw me to Your side
And as I wait
I'll rise up like an eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
By the power of Your love


(Draw me close
Hold me near
Draw me closer
Hold me near
You draw me close to You
And never let me go)

And as I wait
I'll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your spirit leads me on
By the power of Your love
By the power of Your love


Read More...

Tuesday, January 13, 2009

ကြဲျပားသည့္လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား သာသနာျပဳရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ဘိေရွာ့လက္ေထာက္အသစ္ Basilio Athai ေျပာ


ကြဲျပားသည့္လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား သာသနာျပဳရာတြင္ ခက္ခဲေၾကာင္း ဘိေရွာ့လက္ေထာက္အသစ္ Basilio Athai ေျပာ
<!--[if !mso]>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) } <![endif]-->

KT/ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၀၈


ေတာင္ႀကီး ခရစ္ယာန္ ကက္သလစ္ သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္မွ လက္ေထာက္ဘိေရွာ့ (ဘုန္းေတာ္ႀကီး) Basilio Athai (ဘစီလီရိုုအသိုင္း)က မဖြ႕ံ့ၿဖိဳးေသးသည့္ ေနရာေဒသမွာ ရွိသည့္ လူမ်ဳိးစု အေျမာက္အျမားႏွင့္ အျခားဘာသာ၀င္လူမ်ားအၾကား ခရစ္ယာန္ေဒသနာတရား ေဟာေျပာျခင္းသည္ သူ႕အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတခုျဖစ္ေၾကာင္း Union of Catholic Asian News (UCAN) ကို ေျပာၾကားသည္။


“က်ေနာ္တို႕က လူနည္းစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ရွိေနၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာေတြပဲ ၀ိုင္းရံထားတဲ့ ဒီေနရာေဒသမွာ ဘုရားအေၾကာင္းသတင္းစကားေျပာရတာ တကယ့္ကို ခက္ပါတယ္၊ တခုပဲနည္းလမ္းရွိတာက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္မယ္” ဟု ဘိေရွာ့အသိုင္းက ေျပာသည္။


ယခုလိုေျပာၾကားမႈကို UCA ၏ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္နီျပည္ရွိ လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာတြင္ ဘုန္းႀကီးတပါးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ အသက္ ၅၂ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဘီေရွာ့အသိုင္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕့ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ရက္ေန့က ဘီေရွာ့တာ၀န္ အပ္ႏွင္းလြဲေျပာင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။


အဆိုပါ လက္ေထာက္ ဘီေရွာ့တာ၀န္ အပ္ႏွင္းျခင္း အခမ္းအနားကို ဘန္ေကာက္ ကက္သလစ္သာသာနာမွ ျမန္မာျပည္သို႕ တာ၀န္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည့္္ ဘီေရွာ့ Salvatore Pennacchioက ၀တ္ျပဳပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ႀကီးမွ ဘိေရွာ့ မတ္သိုင္းဦးေရႊ မႏၱေလးမွ ဘိေရွာ့Paul Zinghtung Grawng ႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ဘိေရွာ့ခ်ားလ္စ္ဘို အပါအ၀င္ အျခားရာထူးႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၁၃ ဦးႏွင့္ ကက္သလစ္ဘုန္းႀကီး ၂၂၀ ဦး၊ ဘရာသာႏွင့္ စစၥတာေပါင္း ၁၅၀ ဦးႏွင့္ ပရိသတ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္သည္ ၄င္း၀တ္ျပဳပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိၿပီး နာမက်န္းျဖစ္ေနသည့္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘီေရွာ့ေရႊ၏ တာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရေတာ့မည့္ လက္ေထာက္ဘိေရွာ့သစ္ အသိုင္းက ေတာင္တန္းေဒသရွိ အသင္းသူ၊သားမ်ားအား လိုက္လံ လည္ပတ္၍ အားေပးဖို႕ဆိုသည္မွာ အလြန္ခက္ခဲၿပီး ဘုရားေက်ာင္းမွာလည္း လူအင္အားနည္းသည္ဟု ဆိုပါသည္။


ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ၁၉ ရာစုအေစာပိုင္းအတြင္း (PIME) သာသနာျပဳအဖြဲ႕က ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားကို စတင္သာသနာျပဳခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုေနရာေဒတြင္ ရွမ္းႏွင့္ ပအုိ၀့္ လူမ်ဳိးမ်ားအမ်ားစု တည္ရွိရာေနရာျဖစ္သည္။


“ပထမဆံုး က်ေနာ့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ခိုင္မာတဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲဲ့ယံုၾကည္ျခင္းကို က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ိုင္းၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႕ ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ နမူနာေတြျပၿပီးေတာ့ သူတို႕လည္း သခင္ေယရႈရဲ႕ သတင္းေကာင္းေတြကို သိလာမယ္ဆိုတာပါပဲ” ဟု ဘိေရွာ႕ကေျပာပါသည္။


ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘိေရွာ့ေရႊက ဘုရားသခင္က ၎အား အေမြဆက္ခံသူူအျဖစ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး သူ၏ လက္ေထာက္ႏွင့္လည္း ေရွ႕ဆက္အလုပ္ အတူတူလုပ္သြားရန္ ေမွွ်ာ္လင့္္သည့္အေၾကာင္း UCA သတင္းကို ယခုလိုေျပာသည္။


“က်ေနာ္ဟာအခု က်န္းမာေရးလည္း မေကာင္းသလို ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ရွိတဲ့ နယ္ေျမေတြအားလံုးကို လိုက္လံမၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့အတြက္ ဘိေရွာ့အကူ တာ၀န္ယူမယ့္သူဟာ ဘုရားေက်ာင္းထဲက ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းနဲ႕ ဆိုင္တဲ့တာ၀န္ေတြအျပင္ ထိန္းေက်ာင္းမွဳ၀တၱရားနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ခရစ္ယာန္အသင္း၀င္ ခြင့္ျပဳျခင္းကိစၥေတြနဲ႔ အျခားသာသာနာ အလုပ္ေတြကို ကူညီလုပ္ကိုင္မွာျဖစ္တယ္”


ေတာင္ႀကီး စိန္ဂ်ိဳးဇက္ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဖာသာ ပီရို ထြန္းေရႊသာက “ဒီနယ္ေျမေဒသမွာ ကက္သလစ္ေတြဟာ လူနည္းစုျဖစ္ၿပီး အလြန္ဆင္းရဲၾကတယ္၊ အမ်ားအားျဖင့္သူတို႕ဟာ ေတာင္ေပၚေတြမွာေနၾကတယ္၊ ၿပီးေတာ့သူတို႔ေနတဲ့ေနရာက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက အလြန္ခက္ခဲတဲ့ေနရာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။


ေစတမန္ စိန္တရီးဇာေက်ာင္းမွ စစၥတာ ေဒါမနစ္ ဖဲန္္ကလည္း ေနာက္လိုက္သူအသစ္မ်ားေၾကာင့္ သာသနာႀကီးမားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေစတမန္္ အသင္းေတာ္မွ ယုံၾကည္လာသူမ်ားက ဘိေရွာ့အကူအညီျဖင့္ ဘုရာေက်ာင္းမွ ေ၀းလံေခါင္းပါးသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္လည္း ကူညီသြားမွာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။


ဘိေရွာ့ အသိုင္းသည္ ၁၉၅၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၂ရက္ေန႕တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၁ရက္ေန႕ တြင္ သိကၡာေတာ္ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းျခင္းခံရၿပီး ဖယ္ခံုၿမိဳ႕တြင္ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ၂ႏွစ္ သာသနာထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ေတာင္ႀကီး ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂ႏွစ္ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ စိန္ေမရီေက်ာင္းတြင္ ဒသနိက ေဗဒဘာသာရပ္ ပေရာ္ဖက္ဆာအျဖစ္ ခန္႕အပ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေရာမၿမိဳ႕တြင္ပညာေတာ္သင္သြားခဲ့သည္။ ပညာေတာ္သင္မွျပန္လာအၿပီးတြင္ လြိဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ နာနတ္ေတာသာသနာဂြင္တြင္ ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ကစၿပီး သူသည္ ေတာင္ႀကီးရွိ စိန္မိုင္ကယ္ အသင္းႀကီးမ်ားတြင္ သာသနာဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကက္သလစ္သာသနာ စာရင္းျပဳစုခ်က္အရ လူဦးေရ ၁ဒသမ၅ မီလီယံရွိသည့္အနက္ ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မွာ ၇၃၅၀ဦးရွိသည္။ ဘုန္းႀကီး ၂၉ဦး၊ သသာနာျပဳ စစၥတာ ၆၆ဦး၊ ဘရာသာ ၂၂ဦး၊ ေစတမန္၃၃ဦးႏွင့္ အျခားသာသနာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူ ၂၇ဦးတို့မွ ၄င္းအသင္းေတာ္ ၁၁ခုႏွင့္ အသင္းခြဲ ၇ခုကို ၾကည့္ရွဳလ်က္ရွိပါသည္။http://www.ktimes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=204:-basilio-athai-&catid=1:latest-news&Itemid=50

Read More...

Monday, January 5, 2009

မိုးေသာက္ၾကယ္

လြိဳက္ေကာ္သာသနာမွ ထုတ္ေ၀ေသာ မိုးေသာက္ၾကယ္ (ဂ်ဴလိုင္ - စက္တင္ဘာ)
Morning Star of Evangelization No76

Read More...

Friday, January 2, 2009

ေမတာၱရွင္ရ ႕ဲ႕ စမ္းလန္းျခငး္


ေမတာၱရွင္ရ႕ဲ႕ စမ္းလန္းျခငး္

ေလာကႀကီးမွာ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက ကိုယ္လံုး၀မွန္တယ္လို႕ ထင္ခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ အတိအလင္းႀကီးကို မွားယြင္းေနတတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ငယ္ငယ္တုန္းက အခ်က္ေတြနဲ႕ ေတာင္မွ ယခုေခတ္ရဲ႕ သီအိုရီေတြဟာ ကြဲလြဲ ၾကပါတယ္။ ဒီလို အခ်က္ေတြေၾကာင့္လဲ ေရွးလူတို႕ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြဟာ ရယ္စရာ၊ ဟာသမ်ားျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လူေတြလဲ သူတို႕ရဲ႕ ပီျပင္မႈမရွိတဲ့ ယံုၾကည္ရာ ကိုးကြယ္မႈေတြကို စြန္႕လႊတ္ၾကပါတယ္။

အခ်ိဳ႕လည္း သိပ္ၿပီး မစဥ္းစားၾကပဲနဲ႕ ဆက္လက္ လက္ကိုင္ျပဳၾကပါတယ္။ ဘယ္လို ပဲျဖစ္ျဖစ္ အရင္တုန္းက လူေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႕ ယခုေခတ္ လူေတြရဲ႕ အသိဥာဏ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြဟာ ကြာျခားလြန္းတာေၾကာင့္ ယခင္လူေတြလက္ခံခဲ့တဲ့၊ သူတို႕ယံုၾကည္ခဲ့တဲ့၊ သူတို႕ ေတြးေတာခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြ၊ အယူ၀ါဒေတြဟာ သဲထဲေရသြန္သလိုျဖစ္ၿပီး ျပတိုက္ကို ေရာက္သြားၾကပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္က ဆိုထားပါတယ္။

ေလာကႀကီးမွာ ဒႆန ေတြဟာ ေမွးမိွန္ သြားတတ္ၿပီး၊ သဘာ၀ကေတာ့ အၿမဲပဲစိမ္းလန္းေနပါတယ္တဲ့။ ဟုတ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ေရပန္းစားလာခဲ့တဲ့ ဒႆနေတြဟာ ေနာက္ေခတ္လူေတြရဲ႕ လက္ခံမႈကို မရရွိၾကပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႕ ဒီ အေတြးေခၚေတြဟာ ေဟာင္းႏြမ္းတဲ့ ေျမအိုးႀကီးမ်ားသဖြယ္ စြန္႕ပစ္ျခင္းကို ခံၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိတ္ေဆြ ေတြးေခၚမႈရဲ႕ အစမူလ သဘာ၀တရားႀကီး ကေတာ့ အၿမဲတမ္း စိမ္းလန္းေနလွ်က္ပါ၊ သာယာေနလွ်က္ပါ၊ ရပ္တည္ေနဆဲပါ မိတ္ေဆြ။

ဒီသဘာ၀တရားႀကီး တည္ရွိေနျခင္းဟာ ဘာကိုျပပါသလဲ။ မိတ္ေဆြ သိၿပီး သားျဖစ္မွာပါ။ ဒီသဘာ၀ တရားႀကီးဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ တည္ရွိျခင္းကို ျပေနပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ေလာကႀကီး တည္ရွိေနျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕ အေတြးအေခၚေတြ၊ ၀ါဒေတြဟာ ေျပာင္းလဲ ပ်က္စီးၿပီးေတာ့ သဘာ၀တရားႀကီးကေတာ့ စိမ္းလန္းလွ်က္တည္ရွိေနပါသလဲ။ ရွင္းရွင္းေလးပါ မိတ္ေဆြ။ လူေတြ လုပ္ထားတာနဲ႕ ဘုရားရွင္ ဖန္ဆင္းထားတာျဖစ္လို႕ပါပဲ။ လူေတြလုပ္ထားတဲ့ဟာေတြ၊ လူေတြ ေတြးေခၚထားတဲ့ သီအိုရီေတြဟာ ထာ၀ရ မမွန္ကန္ႏိုင္ပါဘူး။ လူဆိုတဲ့အရာကိုက အားနည္း တတ္တဲ့၊ ယိမ္းယိုင္တတ္တဲ့ သတၱ၀ါ ျဖစ္လို႕ပါပဲ။ မ်က္ကန္းဟာ မ်က္ကန္းကို လမ္းျပလို႕ မရပါဘူးလို႕ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္တိုင္ မိန္႕ဆိုထား ပါတယ္။ မိမိကိုယ္၌ ကိုက အားနည္းေနတဲ့၊ မတည္ၿမဲတဲ့သတၱ၀ါ ကေတြးေခၚ ထားတဲ့ အေတြးအေခၚဟာ ထာ၀ရ မတည္ၿမဲ ႏိုင္ပါဘူး၊ ဒါဆိုေလာကႀကီးေကာ ဘာျဖစ္လို႕ ထာ၀ရစိမ္းလန္း ေနရပါသလဲ။ ရွင္ရွင္းေလးေျပာရရင္ေတာ့ ဘုရားခင္ ဖန္ဆင္းထားလိ ု႕ပ ဲ ျဖစ ္ပါတယ ္ ။

ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တည္ၿမဲျခင္းေပၚမွာ မူတည္ေနတာေၾကာင့္ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကမွာ ၀ါဒေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚခဲ့ ၾကပါတယ္။ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မိတ္ေဆြ၊ ဘုရားရွင္ကေတာ့ လံုး၀ မေျပာင္းလဲပါဘူး။ ေလာကရဲ႕ အာဏာရွင္ ႀကီးေတြ၊ ေလာကရဲ႕၀ါဒေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ ဆိုရွယ္လစ္ေတြ၊ ရာစုႏွစ္အကုန္မွာ ျပတိုက္ထဲက အ႐ိုးစုေတြက ေျပာလို႕သာ သိၾကရပါေတာ့တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္လာပါ လိမ့္မယ္။ ဘုရားရွင္ကို မည္သူ အန္တုႏိုင္ မည္နည္းဆိုတဲ့ သိၾကားမင္းရဲ႕ေၾကြးေၾကာ္ သံဟာသိပ္ကိုမွန္ပါတယ္။ သင္ေရာဘုရား ရွင္ကေပးတဲ့ ီးေႏွာက္ကေလးနဲ႕ ဘုရား ရွင္ကိုအန္တုခ်င္ပါသလား။ မိတ္ေဆြ မေသခင္ စစ္မွန္တဲ့ ဘုရားရွင္ကို သိသြားပါလိမ့္မယ္ မိတ္ေဆြ။ အန္တုသူတို႕ကေခတ္ အဆက္ဆက္မွာက်န္ခဲ့ပါတယ္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ကေတာ့ကမၻာႀကီးကိုဆက္လက္ လႊမ္းမိုးလွ်က္ပါမိတ္ေဆြ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္မွာ လက္နက္ေတြ၊ စစ္တပ္ေတြမရွိပါဘူး။ ေမတၱာသာရွိပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္မွာ ေမတၱာသာရွိပါတယ္။ ဒီေမတၲာေၾကာင့္ပဲ အရာရာဟာ ထာ၀ရစိန္းလန္းေနရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္ မိတ္ေဆြ။


-ေ၀လီ -

Read More...