Thursday, December 4, 2008

မိသ ားစု၀ိည ာဥ္ေရးရာ အျမင္သစ္


မိသ ားစု၀ိည ာဥ္ေရးရာ အျမင္သစ္

သင္၏ ယခုႏွစ္ လက္ရွိဘ၀အား ေနာက္ႏွစ္တြင္ မည္ကဲ့သို႕ တမူထူးျခား ေျပာင္းလဲ ေစခ်င္သနည္းဟု အစခ်ီလွ်က္၊ ၾသစေၾတးလ် ကက္သလစ္စာေရးဆရာ မက္သယူးကယ္လီ (Matthew Kelly) က မိသားစု အတြင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရး ခြန္အားရရန္ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဟန္တင္ဂန္ (Huntingun) ၿမိဳ႕ရွိ စိန္ပီတာႏွင့္ စိန္ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡမ်ားအၾကားတြင္ တည္ရွိေနၾကသည္။ ထိုယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ တရားႀကီးသည္ နံပါတ္ (၁) ပစ္မွတ္အျဖစ္ မိသားစုမ်ားဆီသို႕ တိုက္႐ိုက္ တိုက္ခိုက္၍ၿဖိဳခြဲရန္ တာစူေနသည္ဟု သူကဆိုပါသည္။ လူ၏ အက်င့္ေျပာင္းလဲပါက ဘ၀သည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိသားစု၏ ဘ၀ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေရး ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈရရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့ပါသည္။

(၁)မွန္ကန္ေသာ ေမးခြန္းကိုေမးပါ။
သင္၏ကေလးငယ္အားအေကာင္းဆံုး သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ဘ၀ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ သူတို႕အား မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေန႕တိုင္း ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေရးႀကီးဆံုး ျပႆနာမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အက်င့္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အက်င့္သည္ စာရိတၱကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ စာရိတၱသည္ သင္၏ ဘ၀ပန္းတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မခ်တတ္ပါက ဒုကၡေတြ႕လိမ့္မည္၊ သင္၏ကေလးငယ္သည္ သင္၏လမ္းညႊန္မႈလိုအပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုကိုတင္ျပပါက သင့္အေနျဖင့္ သူ႕အား အေျခအေန တစ္ခုလံုးကို သံုးသပ္ျပလွ်က္ အဘယ္ အရာသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ကို စဥ္းစားခုိင္းပါ။

(၂) အတူတကြဆုေတာင္းပါ
မိသားစုတစ္စုအေနျဖင့္အတူတကြ ဆုေတာင္းရန္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ အေကာင္းဆံုးေသာ အခ်က္သည္ကား တနဂၤေႏြ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းစာကို အတူတကြ ေထာက္႐ႈျခင္းျဖစ္သည္။ တနဂၤေႏြ မစၦားတရားသည္ အထူး သျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ရွိေကာင္းရွိ ေပလိမ့္မည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ဘ၀တြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိပါမွ ပို၍အက်ိဳးရွိေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ တနဂၤေႏြမစၦားတရား၏ ဧ၀ံေဂလိ က်မ္းစာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ဖတ္႐ႈမထားပါက ထိုမစၦားတရား၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကို သင္နားလည္ လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

(၃) မိသားစုယဥ္ေက်းမႈကို ဖြဲ႕စည္းပါ။
မိသားစု၏ ယဥ္ေက်းမႈ သို႕တည္း မဟုတ္မိသားစု၏ ႐ိုးရာဟန္ပန္ ဓေလ့ထံုးစံကို တည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုသည္ကား မိသားစု ညစာထမင္း၀ိုင္း အတူစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္၏ မိသားစုသည္ ရက္သတၱပါတ္တြင္မွ တစ္ခါေလာက္ ညစာအတူတူ မစားပါက သင္၏ မိသားစုတြင္ ျပႆနာေပၚလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ အိမ္တြင္ သင္၏ မိသားစုေနထိုင္ေသာ္လည္း အတူတကြ ညစာထမင္းမစားပါက သင္၏အိမ္သည္ တည္းခိုခန္း တစ္ခုႏွယ္ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ဆရာႀကီးကယ္လီက ထပ္မံေျပာၾကားရာတြင္ ထမင္း၀ိုင္းမစမွီ မိဘတို႕က ဆုေတာင္းေမတၱာ တစ္ခုခုကိုရြတ္ဆိုသင့္သည္။ ရင္တြင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာဆုေတာင္း ေမတၱာကို ထမင္း၀ိုင္းမစမီ အခ်ိန္တိုင္း တစ္လခန္႕မွ် ရြတ္ဆိုေပးျခင္းျဖင့္ သားသမီးတို႕ အက်င့္ရလာၿပီး မၾကာမီပင္ သူတို႕ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ေမတၱာသည္တိုရမည္ ႐ိုးစင္းရမည္။ ထို႕အတူရင္တြင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုေတာင္းေမတၱာျဖစ္ရမည္။(၄) ႐ိုးစင္းေသာမိသားစုဘ၀ကို တည္ေဆာက္ပါ။
မိသားစု၏ အလုပ္ကိုမိသားစု၀င္ ကိုယ္တိုင္မွျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ၾကျခင္းျဖင့္ ဘ၀တြင္လူတိုင္း၏ အေရးပါ အရာေရာက္မႈကို ဦးစားေပးရာေရာက္၏။ အထူးသျဖင့္ သင္တို႕၏ကေလးငယ္တို႕အားဟိုဟာ မလုပ္ရ၊ ဒီဟာ မကိုင္ရဟု အရာရာတိုင္းအား တားျမစ္ခ်က္ေပးထားသည္ထက္ သူတို႕ကိုယ္၌က မိသားစု၏ စာရင္း၀င္အျဖစ္ ခံစားလာရေအာင္ ကိုယ္က်င့္တရား ၀ိညာဥ္ေရးရာ စသည့္အရာရာတိုင္း၌ ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးပါ။ ထိုအခ်က္သည္ သင္က သင္၏မိသားစု၀င္ ကေလးငယ္တို႕အားျပဳလုပ္ေသာ အေကာင္းဆံုး ကူညီမႈပင္ျဖစ္သည္။

(၅) အေစခံတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးပါ။
ဘ၀၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရွိေသာသူမ်ားတြင္ တျခားသူမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိသည္။ ၎င္းကား အကူအညီေပး တတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ဘ၀ကို သူတစ္ပါးအား အေစခံျခင္း၌ ျမႇပ္ႏွံထားပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႕တြင္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈျပည့္စံုမႈႏွင့္ နက္႐ႈိင္းေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႕ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ကေလးငယ္တို႕အား အေကာင္းဆံုးေသာ မိသားစုဘ၀အဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ ကူညီေပးပါ။


William Cone ၏ Spiritual Perspectives on Family Challenges ကို ျပန္ဆိုပါသည္။

ေအာင္ျမင့္ဦး (ျပည္)