Wednesday, October 29, 2008

ခ်ီးမြမ္းတတ္သူျဖစ္ေစပါ။


ခ်ီးမြမ္းတတ္သူျဖစ္ေစပါ။

သခင္ဘုရား
တပည့္ေတာ္ရဲ႕
ဘ၀မွာေလ
စံုစမ္းျခင္းမ်ား
ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ခါ
မျဖစ္ႏို္င္ဟု
ထင္ရစဥ္မွာ
ေမတၱာစိတ္ျဖင့္

တပည့္ေတာ္ေပၚ
လက္ေတာ္ဆန္႕တန္း
လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
ေဖြရွာေပးခဲ့
မေကာင္းမႈမွ
ခ်မ္းသာလမ္းသို႕
ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္
တပည့္ေတာ္ရဲ႕
အသက္တာလမ္းတြင္
ကိုယ္ေတာ္ေပးသနား
ေကာင္းခ်ီးမ်ားအတြက္
ေန႕ရက္စဥ္တိုင္း
ခ်ီးမြမ္းတတ္သူ . . . ျဖစ္ေစမူပါ ။

ယြန္းငယ္ (သံ၀င္း)