Thursday, October 2, 2008

'ငါသည္ အျပစ္ရိွသူတို့တြင္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္၏' ( တီေမာေတ ၁း၁၅ခ)


ငါသည္ အျပစ္ရိွသူတို့တြင္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္၏' ( တီေမာေတ ၁း၁၅ခ)

ေပါလု၏အမည္ရင္းကား ေစာလူးျဖစ္၏။ ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္၍ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ သူတစ္ ေယာက္ျဖစ္သည္။ က်မ္းတတ္ဆရာဂါမာရီရဲထံ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ရွင္စတဲဖါးနူးကို သတ္မည့္သူမ်ား ထဲတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး လူသတ္စဥ္တြင္ လူသတ္သမားတို့၏အ၀တ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရသူျဖစ္သည္။ မိုးဇယ္၏တရားကို စြန့္ပစ္ျပီး ေယဇူး၏တရားေတာ္ကို လိုက္က်င့္ၾက သူတို့အား ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ ရန္ေစာလူးသည္ တတ္အားသမွ်ၾကိုးစားအားထုတ္ခဲ့သည္။ တစ္ေန့သ၌ ထိုဆိုးသြမ္းေသာအမႈကိုျပုရန္ ဒါးမားစကူးျမို့သို့ သြားေသာအခါ ျမို့အနီးသို့ ေရာက္ေသာ္ ေကာင္းကင္မွ အလင္းသည္ ရုတ္တရက္သူ့ကို ၀ိုင္းရံျပီးလွ်င္ ''ေစာလူး၊ ေစာလူး အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကို ညွင္းဆဲသနည္း'' ဟုမိမိအား ေျပာေသာစကား ကိုၾကားရသည္။ ထိုအသံေၾကာင့္ သူသည္ မိုးၾကိုးထိမွန္သကဲ့သို့လဲက်လွ်က္ ကိုယ္သည္ အဘယ္သူျဖစ္ပါ သနည္း'' ဟုေလွ်ာက္ေသာ္ ''ငါသည္ သင္လိုက္လံညွင္းဆဲေသာေယဇူး ေပတည္း'' ဟုမိန့္ေတာ္မူေသာ
အသံကိုၾကားခဲ့ရ၏။ ေျမေပၚမွေစလႊတ္လ်က္ သူ၏မ်က္စိတို့သည္ တစ္စံု တစ္ရာကိုမွ်မျမင္ ရေၾကာင္း၊ ေတာင္ကြယ္သြားသျဖင့္ အတူလိုက္ပါလာသူတို့က သူ၏လက္ကိုဆဲြလ်က္ ဒါမား စကူးျမို့သို့ ပို့ၾကရသည္။ ေနာက္ (၃) ရက္ၾကာေသာ္ ေယဇူး၏တပည့္အျဖစ္ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာ ခံယူ သည့္အျပင္ မ်က္စိအလင္းျပန္ရခဲ့၏။ ဤသို့ျဖစ္၍ ေပါလူးသည္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူး တင္လွ်က္ဒါမား စကူးျမို့ရိွ တရားဇရပ္မ်ားသို့သြား၍ ေယဇူးသခင္သည္ ဘုရားသား ေတာ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္တင္ ျခင္းကိုခံလိုလွ်င္ သူ၏ေနာက္သို့လိုက္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာေဟာေျပာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူတို့စိတ္ကူးစိတ္Óဏ္နွင့္ ၾကံဆ၍ မရနိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပုလွ်က္ မိမိအမႈေတာ္ကိုရြက္ေဆာင္ရန္ မၾကာခဏ စီမံလွ်က္ရိွသည္။ အသင္းေတာ္ကို မုန္းတီးသျဖင့္လိုက္လံ ဖ်က္ဆီးေနေသာ ေပါလူးကို ေရြး ေကာက္ျပီး ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို သာသနာပနိုင္ငံ၌ နံွ့ျပားထြန္းကား ေစရန္ေဟာေျပာ ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလူးသည္ေရာမျမို့၌ေနစဥ္ ေနရိုးဘုရင္လက္ထက္ ခရစၥယာန္တို့အား ညွင္းပန္းနိွပ္စက္ခိ်န္တြင္ဖမ္းဆီးခံရ၍ ေခါင္းျဖတ္ျခင္းကို ခံရသည္။ သူသည္ ဧ၀ံေဂလိ တရားေတာ္ကို အနံွ့အျပားေဟာေျပာျခင္းျဖင့္သာ အခိ်န္ကုန္လြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူ့ကိုဘာသာပ နိုင္ငံတို့၏တမန္ေတာ္ၾကီးဟူ၍ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျပုၾကသည္။ သူခံခဲ့သမွ်ဒုကၡမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ခံနိုင္ ရန္ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ ရွင္ေပါလူးကိုေကာင္းကင္ဘံုသံုးဆင့္သို့ ယူေဆာင္၍ ေကာင္းကင္ဘံု၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုျပခဲ့ဖူးသည္။ သူသည္တစ္သက္ပတ္လံုးဧ၀ံေဂလိတရား ေတာ္ကိုေဟာေျပာရာတြင္ ေဘးအနၱရာယ္မ်ားျပားလွ၍ ရွည္လ်ားၾကမ္းတမ္းေသာ ခရီးမ်ားကိုသြား လာခဲ့ရသည္။ မ်ားျပား ေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ခံရေသာ္လည္းမိမိ၏ က်န္းမာေရးကို လံုး၀ဂရုမစိုက္ဘဲ ဇဲြသတၱိမ်ားနွင့္တုျပိုင္ ဘက္မရိွေအာင္စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ေပသည္။ ရွင္ေပါ လူး၏ျပင္းျပေသာ လိုအင္ဆနၵကား ေယဇူးသခင္ကိုလူ အေပါင္းတို့က သိမွတ္ခ်စ္ခင္ရန္ျဖစ္သည္။ အသက္ထက္ဆံုးမေမာနိုင္မပမ္းနိုင္ဘဲ နိုင္ငံတကာ သို့လွည့္လည္ေဟာေျပာျခင္းသည္လည္းမိမိ၏ အရွင္သခင္ေယဇူးခရစၥတူးကိုမည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္းသက္ ေသခံတင္ျပျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ နက္နဲ ဘြယ္ေသာအခ်က္မ်ားစြာတို့ကို အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္း ေဖၚျပနိုင္ စြမ္းရိွ၍ ဘုရားသခင္နွင့္ ဆိုင္ရာကိုယ္က်င့္တရားနွင့္ ဆိုင္ရာသန့္ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းပါရမီနွင့္ ဆိုင္ရာမ်ား စြာေသာ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍စာေစာင္(၁၃)ေစာင္ေရးသားထားခဲ့သည္။ ရွင္ေပါလူး ေရးသားထားသည္မွာ ''ငါျဖစ္လွ်င္ငါတို့ သခင္ေယဇူး ခရစၥတူး၏ လက္၀ါးကားတိုင္ မွတပါး ဘယ္ အရာမွ ၀ါၾကြားျခင္းမရိွေစနွင့္၊ အဘယ္အရာမွသခင္ေယဇူးခရစၥတူးအားျဖင့္ ခံရေသာဘုရားသခင္ ေမတၱာေတာ္ နွင့္ငါတို့ကိုမကြာနိုင္ဟု ငါသည္သေဘာက်လွ်က္ရိွသည္၏''။ ရွင္ေပါလူး သည္အက်င့္ေျပာင္းလဲျပီး ေနာက္အသင္းေတာ္၏ အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ တမန္ေတာ္ၾကီး တစ္ပါးျဖစ္သြားရျခင္းသည္သခင္ေယဇူးျပေတာ္ မူေသာ အာနုေဘာ္အၾကီးတစ္မို်းပင္ျဖစ္သည္။

(မိုးေသာက္ၾကယ္ ဧၿပီ ဂၽြန္မွ ေကာက္ႏႈတ္သည္)